บันทึกหลังสอนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA

บันทึกหลังสอนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA

ผ่านไปแล้ว
April 27th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
เขียนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับคลิปการสอนและตอบโจทย์ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังไปพร้อม ๆ กัน - การเชื่อมโยง 8 ตัวชี้วัดด้านที่ 1 ไปสู่ตัวชี้วัดด้านที่ 2 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของผู้เรียน ทำอย่างไร มาหาคำตอบกัน
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นิรันดร์
นิรันดร์
Written by: 27.04.2023

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 27.04.2023

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 27.04.2023

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 27.04.2023

นางศุทธินี
นางศุทธินี
Written by: 27.04.2023

มากที่สุดค่ะ

นางสาวเมธีรา
นางสาวเมธีรา
Written by: 27.04.2023

เข้าใจเกณฑ์การเขียนวPAมากขึ้น

ทิพากร
ทิพากร
Written by: 27.04.2023

ได้รับความรู้การบันทึกหลังสอน วPA

เอื้อมพร
เอื้อมพร
Written by: 27.04.2023

การบันทึกการสอนให้สอดคล้องตัวชี้วัด

ธรินรักษ์
ธรินรักษ์
Written by: 27.04.2023

นำไปปรับปรุงการเขียนบันทึกหลังสอน

นางสีอำพร
นางสีอำพร
Written by: 27.04.2023

ทำให้ทราบเกณฑ์ วิธีการประเมิน วPA

นวพร
นวพร
Written by: 27.04.2023

นางสาวสาวิตรี
นางสาวสาวิตรี
Written by: 27.04.2023

เข้าใจมากขึ้น

ธนยศ
ธนยศ
Written by: 27.04.2023

นาง เทวา
นาง เทวา
Written by: 27.04.2023

ให้มีการอบรมอแบบนี้ไปเรื่อยๆ

อภิวัฒน์
อภิวัฒน์
Written by: 27.04.2023

Donlakit
Donlakit
Written by: 27.04.2023

อรวรรณ
อรวรรณ
Written by: 27.04.2023

วลัยลักษณ์
วลัยลักษณ์
Written by: 27.04.2023

-