Unplugged Coding: ครูตัวแม่จะแคร์คอมเพื่อ? EP2

Unplugged Coding: ครูตัวแม่จะแคร์คอมเพื่อ? EP2

ผ่านไปแล้ว
April 22nd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

Unplugged Coding: ครูตัวแม่จะแคร์คอมเพื่อ? EP2

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Taylorbee
Taylorbee
Written by: 22.04.2023

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 22.04.2023

ได้ความรู้ใหม่ๆ นำไปปรับใช้

KruVenus
KruVenus
Written by: 22.04.2023

นางนิภาพรรณ
นางนิภาพรรณ
Written by: 22.04.2023

ภานุมาศ
ภานุมาศ
Written by: 22.04.2023

มยุรี
มยุรี
Written by: 22.04.2023

นางกุลธิดา
นางกุลธิดา
Written by: 22.04.2023

Pornchai
Pornchai
Written by: 22.04.2023

การประยุกต์ใช้ coding ในการสอน

กานดา
กานดา
Written by: 22.04.2023

นายรณภูมิ
นายรณภูมิ
Written by: 22.04.2023

นายสุรเดช
นายสุรเดช
Written by: 22.04.2023

นางสาวศิริพร
นางสาวศิริพร
Written by: 22.04.2023

ดีคะ

Kulina
Kulina
Written by: 22.04.2023

นางนิภา
นางนิภา
Written by: 22.04.2023

-
-
Written by: 22.04.2023

Unplugged Coding

อุลัยพร
อุลัยพร
Written by: 22.04.2023

ครูเฉลิมศักดิ์
ครูเฉลิมศักดิ์
Written by: 22.04.2023

Thanaporn
Thanaporn
Written by: 22.04.2023

ปวริศา
ปวริศา
Written by: 22.04.2023

ได้เรียนรู้เรื่องการใช้รหัส Coding ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอน

จุรีรัตน์
จุรีรัตน์
Written by: 22.04.2023

รู้จัก coding