“สิทธิเด็ก” เรื่องของเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้าม

“สิทธิเด็ก” เรื่องของเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้าม

จะจัดเร็วๆนี้
March 25th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลก ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ลงนามและให้การรับรองสิทธิดังกล่าวผ่านการออกกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2564 เพื่อให้การช่วยเหลือ คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาเด็กสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การสร้างระบบคุ้มครอง ช่วยเหลือเด็กในโรงเรียน (Child Safeguard) จึงเป็นความสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆปลอดภัยจากการถูกกระทำและถูกละเมิดในรูปแบบต่างๆ นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อพบกับเหตุการณ์การละเมิดสิทธิเด็ก ทั้งนี้จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเด็กและสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆทุกคน

Starfish Academy

Starfish Academy

ยังมีที่นั่งว่าง119