3ก.สร้างสุข สู่การแนะแนว เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน

3ก.สร้างสุข สู่การแนะแนว เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน

ผ่านไปแล้ว
January 28th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
โจทย์ปัญหาความทุกข์ของนักเรียนสู่การแนะแนวแก้ไขเพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียนโดยให้นักเรียนบันทึกความทุกข์ของนักเรียนผ่านเล่มบันทึก “สารลับจากใจของหนู”เพื่อให้ครูประจำชั้นได้ ก. ที่ 1.ใกล้ชิด กับนักเรียนรู้ปัญหา สู่ ก.ที่ 2. คือกำลังใจ คือการให้กำลังใจนักเรียน และ ก.ที่ 3. เกื้อหนุน นำปัญหาที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือนำไปดูแลช่วยเหลือ ครูใช้ทักษะจิตตะปัญญาในการจัดกิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมครูและนักเรียนให้มีพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อให้ครูและ นักเรียนเกิดความสุขในการมาโรงเรียนเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการ ดำเนินชีวิต ในการดำเนินกิจกรรมโครงการทุกกระบวนการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกพฤติกรรมเชิงบวก
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 28.01.2023

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 28.01.2023

รำไพ
รำไพ
Written by: 28.01.2023

ได้ความรู้ใหม่ๆ ที่ทำให้ได้ความคิดใหม่ๆ

นางสาวกังสดาล
นางสาวกังสดาล
Written by: 28.01.2023

ได้นำความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน

จิตตานันทิ์
จิตตานันทิ์
Written by: 28.01.2023

นางสาวษุภนุช
นางสาวษุภนุช
Written by: 28.01.2023

ได้เทคนิค 3 ก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆ

อังสนา
อังสนา
Written by: 28.01.2023

ชอบมากค่ะ

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 28.01.2023

นายณภัทร
นายณภัทร
Written by: 28.01.2023

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 28.01.2023

การทำกิจกรรม 3ก.สร้างสุข

weerapan
weerapan
Written by: 28.01.2023

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 28.01.2023

ได้รับแนวคิดที่ดีมากค่ะ

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 28.01.2023

ดีมากค่ะ

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 28.01.2023

-

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 28.01.2023

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 28.01.2023

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 28.01.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 28.01.2023

นางสาวกุสุมา
นางสาวกุสุมา
Written by: 28.01.2023

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 28.01.2023