โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 (ต่อเนื่อง) และรุ่นที่ 2

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 (ต่อเนื่อง) และรุ่นที่ 2

ผ่านไปแล้ว
November 28th, 2020
09:00 - 16:00
StarfishAcademy2019
ขอเรียนเชิญโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชดันทรีโฮม "เขตภาคกลาง" ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 (ต่อเนื่อง) และรุ่นที่ 2
เข้าร่วมกิจกรรมเวที หัวข้อ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ "ภาคกลาง"
📌ในวันเสาร์ และอาทิตย์ ที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563
Starfish Academy

Starfish Academy

Share: