โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 (ต่อเนื่อง) และรุ่นที่ 2

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 (ต่อเนื่อง) และรุ่นที่ 2

ผ่านไปแล้ว
November 28th, 2020
09:00 - 16:00
StarfishAcademy2019

ขอเรียนเชิญโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชดันทรีโฮม "เขตภาคกลาง" ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 (ต่อเนื่อง) และรุ่นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเวที หัวข้อ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ "ภาคกลาง" 📌ในวันเสาร์ และอาทิตย์ ที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563

Starfish Academy

Starfish Academy

Share: