Starfish Academy
Starfish Academy

ชวนชม "ตลาดนัดวิชาการ" โรงเรียนบ้านปลาดาว ผ่านไปแล้ว

September 23rd, 2022
08:00 - 12:00
Starfish Academy

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมพาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม ชมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านปลาดาว พบกับ - ห้องเรียนนวัตกรรม 3R (ไทย คณิต อังกฤษ) - ห้องกิจกรรม Makerspace พร้อมการประเมินผลตามสภาพจริงด้วย Starfish Class - การนำเสนอ Project Based Learning และ Problem Based Learning ผ่านระบบ zoom ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08:00 - 12:00 น. *กิจกรรมนี้ไม่มีเกียรติบัตร

Share: