การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ผ่านไปแล้ว
March 28th, 2020
13:30 - 14:30
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
พบกับ PLC Happy Hour Live ครั้งที่ 5 ?
ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน”

?โดยครั้งนี้ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญและครูผู้มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น TPACK Model กับการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ตัวอย่างเครื่องมือและกิจกรรมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในวิชาและระดับชั้นต่างๆ และสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Page ของ Starfish Academy
#starfishacademy #PLC #พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ #กสศ.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|