คอลเลคชั่น

คอลเลคชั่น

การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน

การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีการเรียนรู้ หลักการ และรูปแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด เป็นแน...

การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา

เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา

ทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นทักษะสำคัญของครูผู้สอนที่จะต้องออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กเกิดค...

เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
สื่อและเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่

สื่อและเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่

สื่อการสอนเป็นเครื่องมือช่วยสอนที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อ หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างหลากหลายใ...

สื่อและเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคนิควิธีการดูแลลูกตามพัฒนาการสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ยุคใหม่ วิธีการปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังค...

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่