คอลเลคชั่น

คอลเลคชั่น

สื่อและเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่

สื่อและเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่

สื่อการสอนเป็นเครื่องมือช่วยสอนที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อ หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างหลากหลายใ...

สื่อและเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคนิควิธีการดูแลลูกตามพัฒนาการสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ยุคใหม่ วิธีการปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังค...

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่