รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

ชื่อ “แจ๊ค” รศ.ดร. ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ปัจจุบัน ทำงานอยู่ สำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ควบคู่กับการเป็นนักวิจัย สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าหลากหลายผลงาน อาทิโครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่21 โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน และคู่มือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประวัติการศึกษา จบปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีการศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับทุนเพชรพระจอมเกล้า ประเภทวิชาการดีเด่น เคยทำงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นนักออกแบบสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ผู้ให้คำปรึกษา บรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้งสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศ และมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเป้าส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดว่าโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านของพวกเขาครูส่งเสริมให้ห้องเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆทุกคน ครูร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาให้มีพื้นที่ซึ่งเป็นห้องเรียนเสมอภาค พื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 เน้นกิจกรรมที่สร้างทัศนคติเชิงบวก มองเห็นคุณค่าในตัวเอง กล้าฝัน กล้าเรียนรู้ กล้าลงมือทำเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และมีความพร้อมในการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับความจริง ซึ่งวิสัยทัศน์และกรอบความคิดที่นำมาใช้ในการจัดห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 แก่นักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ได้แก่ 3R และ 4C โดย 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic)และ4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativityความคิดสร้างสรรค์รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ และมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกระดับซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของตัวเองอยู่แล้วได้เติบโตอย่างที่ควรเป็น แต่ทำอย่างไรที่ครูผู้สอนจะรักษาจิตวิญญาณและหัวใจการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนทุกคนไว้ได้ และสิ่งเสริมสนับสนุนความคิดให้ผู้เรียนทุกคนมีความเชื่อว่าตนเองสามารถได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

บทความ (3)

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนในสถานศึกษา

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนในสถานศึกษา

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

ปัจจุบันทั่วทุกมุมโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึงยุคที่ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2100 กล่าวได้ว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างเป็นพลวัตร ครูผู้สอนจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับรูปแบบการสอน และเ ...

1826 views 09.06.20
อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนในสถานศึกษา
การจัดการศึกษาแบบ Active Learning บน Online Platform ในยุค COVID 19

การจัดการศึกษาแบบ Active Learning บน Online Platform ในยุค COVID 19

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

ในสภาวะการณ์ปัจจุบันมีความเป็นไปได้สูงที่สถานการณ์โรคระบาดจะยืดเยื้อไปอีกนาน ความเป็นโลกาภิวัฒน์จะถูกทำลาย เพราะโรคระบาด โลกที่เคยกว้างก็จะแคบลง การศึกษาที่เดิมจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเป็นพลเ ...

12593 views 09.06.20
การจัดการศึกษาแบบ Active Learning บน Online Platform ในยุค COVID 19
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้วยเครื่องมือเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในผู้เรียน

การยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้วยเครื่องมือเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในผู้เรียน

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

ทักษะที่สำคัญต่อการเป็นพลเมืองของสังคมโลกในอนาคต ซึ่งทุกสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว คือทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) หรือความสามารถด้านสังคม เช่น การใช้ภาษา การสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ ทัศนคติที่ดี และการแสดงออกทางสังคม เป็นต้น โดยทักษะ ...

7233 views 04.06.20
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้วยเครื่องมือเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในผู้เรียน