นายกุศล มีปัญญา

นายกุศล มีปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ชาวเชียงรายโดยกำเนิดที่มีเชื้อสายลูกผสมน่าน-ลำพูน ที่รุ่นปู่ย่าตายายอบยพหนีความแห้งแล้งกันดารเดินทางกว่า 300 กม. ด้วยขบวนเท้าพกแต่จอบเสียมมาอยู่ยังดินแดนดินดำน้ำชุ่มเมื่อเกือบ100ปีที่ผ่านมาในเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน จุดตะเกียงน้ำมันก๊าดอ่านหนังสือตั้งแต่จำความได้ ที่บ้านมีแสงนีออนมาเอาตอนเรียนอยู่ชั้น ม.๖ ความฝันวัยเด็กอยากเป็นนายอำเภอ เป็นทนายความ แต่ความยากจนต้องเรียนใกล้บ้านรีบเรียนรีบทำงาน หลักสูตร ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูเชียงรายจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด รับราชการตั้งแต่เรียนจบ เป็นครูอยู่ ๒ โรงเรียน ๒๒ ปี เป็นผู้บริหารโรงเรียนทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เชื่อมาโดยตลอดว่าไม่ว่าโรงเรียนจะอยู่ที่ไหน มีความพร้อมเพียงใด ถ้ามุ่งมั่นตั้งใจก็สามารถทำให้โรงเรียนดีขึ้นกว่าเดิมได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ Mindset เริ่มจากครูสู่นักเรียน เพราะครูคือหัวใจสำคัญที่สุดที่จะส่งต่อองค์ความรู้ และเจตคติที่ดีสู่นักเรียน ควบคู่ไปกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สร้างพันธมิตรและเครือข่าย พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเท่าทันความต้องการของเด็ก รวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทุกช่องทางเพราะการแสดงออกของนักเรียนคือการสะท้อนสมรรถนะที่แท้จริงจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน

1 บทความ