นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิด

นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิด

นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิด จบการศึกษาระดับปริญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 16 ปี ในการจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษและออกแบบเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่มีบริบทเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในเขตชนบท ได้สร้างเจตคติในการเรียน สร้างแรงบันดาลให้กับนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ จนทำให้นักเรียนในเขตชนบท กล้าพูด กล้าแสดงออก และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษออกมาด้วยความเป็นธรรมชาติและมีความมั่นใจ มีความสนใจในการออกแบบเทคนิคการสอน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Leaning) นำไปสู่การออกแบบเทคนิคการสอนที่เน้นทักษะภาษาอังกฤษที่หลากหลายมีความสนใจการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมนักเรียนได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและโรงเรียนตามยุคตามสมัยโดยมีสโลแกนในการสอนจากหัวใจนำไปสู่การเรียนรู้ที่คงทนว่า "1.Open Inspriration, 2.Open heart, 3.Open Skill , 4.Open creative thinking"

2 workshops