อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยากรพิเศษ หัวข้อ “การเล่าเรื่องด้วยภาพ” “เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง” “เทคนิคการผลิตรายการสารคดี” สถานีวิทยุโทรทัศน์การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา” Digital Video Mobile วิทยากรพิเศษ หัวข้อ “การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก | สํานักงานภาษาต่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ความเชี่ยวชาญพิเศษ VDO Production ,Learning Pedagogy Digital Media ,iPad In Classroom ,Broadcat Technology Keynote / Final Cut / iMovie / VDO 360 for Learning

2 คอร์ส