ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการรับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ ของสหราชอาณาจักร (UK-PSF) ในระดับ Senior Fellow (SFHEA) และ ได้รับการประเมินคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU-PSF) ในระดับชำนาญพิเศษ (Level 3 : Accomplishment) นอกจากนี้ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำด้านการศึกษาระดับโลกที่นำเทคโนโลยีของ Apple มาใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน ในฐานะนักการศึกษาผู้โดดเด่นของ Apple ในระดับนานาชาติ (Apple Distinguished Educators : ADE) ได้รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2561” จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มีความชำนาญพิเศษในเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทักษะในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การกระตุ้นการจัดการเรียนรู้ด้วยการนำแอปพลิเคชันต่าง ๆ มาใช้ในสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์

3 บทความ