นางสาววรัญญา ธัญญาผล

นางสาววรัญญา ธัญญาผล

ครูมายส์ ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 เอกการสอนวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครูผู้มีใจรักในการเรียนรู้และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเสมอ เพื่อการเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถจัดการเรียนการรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จำเป็นที่ในศตวรรษที่ 21 สร้างบรรยายกาศการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีความสนุกสนาน ดังปณิธานการสอนของครูมายส์ “นักเรียนสนุกกับการเรียนครูมีความสุขกับการสอน” เป็นเจ้าของรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World Class Standard School Symposium) ครั้งที่ 3 และได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมศึกษา นอกจากนี้ครูมายส์ยังมีเพจครูหมีสอนวิทย์ ที่แบ่งปันไอเดียการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และชีววิทยาอีกด้วย

2 คอร์ส