นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

รับราชการ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สถานที่ทำงาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม จบการศึกษา มหาบัณฑิต, สาขาการมัธยมศึกษา, วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Doctor of Philosophy (International Program), สาขา Science and Technology Education, วิชาเอก Mathematics Education, มหาวิทยาลัยมหิดล

1 คอร์ส
1 บทความ