วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์

วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์

วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์ ชื่อเล่น...น้ำใจ มีความเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ตลอด ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด และเขาจะพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น หากมี "สิ่งแวดล้อมที่รับฟังเขาด้วยใจ ให้ความช่วยเหลือในระดับที่เหมาะสม และยอมรับเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข" น้ำใจจบปริญญาตรีจากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ และปริญญาโท สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จากที่เดียวกัน ปัจจุบันเป็นคุณครูสอนเปียโนที่นำพื้นฐานวิชาจิตวิทยามาทำให้เด็ก ๆ แต่ละคนรู้สึกสนุกใน 1 ชั่วโมงการเรียนเปียโนต่อสัปดาห์ น้ำใจเชื่อว่าความสนุกเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดการเรียนรู้ ที่จะเสริมทักษะและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้น้ำใจทำงานเป็นอาจารย์พิเศษ วิชาจิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย ให้กับนักศึกษาพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ การเป็นครู/อาจารย์ ทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้จิตวิทยาที่ถูกต้องและสร้างกิจกรรมในชั้นเรียนที่จะเสริมต้นทุนทางจิตใจที่ดีให้กับผู้เรียน ซึ่งพวกเขาจะต้องออกไปใช้ชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไป

3 บทความ