โรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุบาล และประถมศึกษา ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านปลาดาวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ แก่เด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านปลาดาวมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนและบุคคลากรทางการศึกษาให้มี ทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ การจัดการเรียนแบบ Problem Based Learning (PBL), Makerspace และ นวัตกรรม 3R (Reading, Writing and Arithmetic)

12 คอร์ส
20 วิดีโอ
3 บทความ
9 authors

Authors

นางสาวชนัดดา อุดมสมเจริญ

นางสาวชนัดดา อุดมสมเจริญ

นางสาวชนัดดา อุดมสมเจริญ (ครูปอ) คุณครูวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านปลาดาว

นางสาวจีราวรรณ ตันคำปวน

นางสาวจีราวรรณ ตันคำปวน

นางสาวจีราวรรณ ตันคำปวน (ครูตั้งโอ๋) คุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 , PBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ Makerspace ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปลาดาว

นางสาวศิริจรรยา ปราโมทย์

นางสาวศิริจรรยา ปราโมทย์

นางสาวศิริจรรยา ปราโมทย์ (ครูแนนแนน) คุณครูสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ PBL และ Makerspace ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านปลาดาว

นางสาวจิตรลดา มะโนระ

นางสาวจิตรลดา มะโนระ

นางสาวจิตรลดา มะโนระ (ครูก้อย) คุณครูสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล 1 และ Makerspace ระดับชั้นอนุบาลและประถม โรงเรียนบ้านปลาดาว

นางสาวจุฑามาศ แก้วมุกดา, นางสาวธวัลรัตน์  พิทักษ์ขุนลำธาร

นางสาวจุฑามาศ แก้วมุกดา, นางสาวธวัลรัตน์ พิทักษ์ขุนลำธาร

นางสาวจุฑามาศ แก้วมุกดา คุณครูสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ PBL และ Makerspace ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านปลาดาว นางสาวธวัลรัตน์ พิทักษ์ขุนลำธาร คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ PBL และ Makerspace ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านปลาดาว

นางสาวธวัลรัตน์  พิทักษ์ขุนลำธาร

นางสาวธวัลรัตน์ พิทักษ์ขุนลำธาร

นางสาวธวัลรัตน์ พิทักษ์ขุนลำธาร คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ PBL และ Makerspace ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านปลาดาว

นางสาวสุประวีณ์ วุฒิสวัสดิ์

นางสาวสุประวีณ์ วุฒิสวัสดิ์

นางสาวสุประวีณ์. วุฒิสวัสดิ์(ครูแจง) คุณครูสอนภาษาอังกฤษ PBL และ Makerspace ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปลาดาว

นางสาวเรือนคำ จองลือ

นางสาวเรือนคำ จองลือ

นางสาวเรือนคำ จองลือ (ครูหญิง) คุณครูสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ PBL และ Makerspace ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านปลาดาว

นางสาวกนกวรรณ แหวนเพ็ชร์

นางสาวกนกวรรณ แหวนเพ็ชร์

นางสาวกนกวรรณ แหวนเพ็ชร์ (แนนนี่) คุณครูสอนวิชาภาษาไทย และ PBL ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านปลาดาว