8 results

05:14
Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง

Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง

Starfish Academy
06:41
ประชาธิปไตยในห้องเรียน

ประชาธิปไตยในห้องเรียน

Starfish Academy
06:04
มนุษย์|ครู|ต้นแบบ

มนุษย์|ครู|ต้นแบบ

Starfish Academy
04:31
"ไม้เรียว"

"ไม้เรียว"

Starfish Academy
06:47
ครูทำอะไรได้บ้าง

ครูทำอะไรได้บ้าง

Starfish Academy
13:32
หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง

หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
04:20
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:21
สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา

สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา

Starfish Academy