13 results for "บทบาทของครู"

Bullying Space
03:39

Bullying Space

Starfish Academy
Starfish Academy
449 views 5 วันที่แล้ว
Play And Learn = Plearn
03:15

Play And Learn = Plearn

Starfish Academy
Starfish Academy
413 views 12 วันที่แล้ว
ครูฝึกสอน THE LAST MISSION
03:10

ครูฝึกสอน THE LAST MISSION

Starfish Academy
Starfish Academy
68 views 1 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
06:43

การจัดการเรียนรู้โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
557 views 1 เดือนที่แล้ว
Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง
05:14

Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง

Starfish Academy
Starfish Academy
323 views 3 เดือนที่แล้ว
ประชาธิปไตยในห้องเรียน
06:41

ประชาธิปไตยในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
686 views 4 เดือนที่แล้ว
มนุษย์|ครู|ต้นแบบ
06:04

มนุษย์|ครู|ต้นแบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
192 views 4 เดือนที่แล้ว
"ไม้เรียว"
04:31

"ไม้เรียว"

Starfish Academy
Starfish Academy
587 views 6 เดือนที่แล้ว
ครูทำอะไรได้บ้าง
06:47

ครูทำอะไรได้บ้าง

Starfish Academy
Starfish Academy
491 views 6 เดือนที่แล้ว
หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง
13:32

หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ
780 views 11 เดือนที่แล้ว
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
04:20

พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
96 views 11 เดือนที่แล้ว
สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา
02:21

สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา

Starfish Academy
Starfish Academy
56 views 1 ปีที่แล้ว
ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"
03:09

ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"

Starfish Academy
Starfish Academy
1592 views 1 ปีที่แล้ว