.

0 views • 1 ปีที่แล้ว


วิดีโอใกล้เคียง

เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA
01:21:27

เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA

77 views • 10 วันที่แล้ว
เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA
Starfish Education
03:55

Starfish Education

64 views • 23 วันที่แล้ว
Starfish Education
แรงบันดาลใจในการคิดค้นและปรับเปลี่ยน...สู่ครูเชี่ยวชาญ
01:21:24

แรงบันดาลใจในการคิดค้นและปรับเปลี่ยน...สู่ครูเชี่ยวชาญ

126 views • 27 วันที่แล้ว
แรงบันดาลใจในการคิดค้นและปรับเปลี่ยน...สู่ครูเชี่ยวชาญ
Starfish Learning Hub - Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต
03:36

Starfish Learning Hub - Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต

101 views • 1 เดือนที่แล้ว
Starfish Learning Hub - Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน