ทำไม Digital Technology จึงสำคัญกับการศึกษา

ในคอร์สการศึกษานี้ ได้แนะนำ 4 แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาที่น่าสนใจ โดยครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้

เรียนรู้เรื่อง สร้างคลิปวีดีโอง่ายๆ ด้วย Adobe Spark ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

เมื่อสังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ครูในศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ ให้เท่าทันยุคสมัย เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในด้านการศึกษา คือ เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศจากเดิมไปสู่การศึกษาแบบดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เข้าถึงแหล่งทรัพยากรความรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน ฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นทีม จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

Learning Outcomes

สร้างคลิปวีดีโอง่ายๆ ด้วย Adobe Spark

การจัดการเรียนรู้ด้วย Green Screen

การนำเสนอสื่อให้น่าสนใจด้วย Intro Designer

สร้างแผนภูมิรูปภาพด้วย Popplet

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

07.04.22

Level

Basic

คอลเลคชั่น Teen tool Starfish Future Labz

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

สร้างคลิปวีดีโอง่ายๆ ด้วย Adobe Spark

สร้างคลิปวีดีโอง่ายๆ ด้วย Adobe Spark

การจัดการเรียนรู้ด้วย Green Screen

การจัดการเรียนรู้ด้วย Green Screen

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ด้วย Green Screen
การนำเสนอสื่อให้น่าสนใจด้วย  Intro Designer

การนำเสนอสื่อให้น่าสนใจด้วย Intro Designer

สร้างแผนภูมิรูปภาพด้วย Popplet

สร้างแผนภูมิรูปภาพด้วย Popplet

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สร้างแผนภูมิรูปภาพด้วย Popplet