Hashtag ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้

3 results for "ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้"

Excel พื้นฐานกับการใช้งานจริง
4.8

Excel พื้นฐานกับการใช้งานจริง

May 13th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Excel พื้นฐานกับการใช้งานจริง
บันทึกหลังสอนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA
5.0

บันทึกหลังสอนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA

April 27th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

บันทึกหลังสอนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA
สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย ”Creative Classroom” ห้องเรียนสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม
5.0

สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย ”Creative Classroom” ห้องเรียนสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม

March 25th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย ”Creative Classroom” ห้องเรียนสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม