Hashtag ผู้พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล

2 results for "ผู้พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล"

เขียนสนุก ปลุกพลังจินตนาการ ด้วยเทคนิคการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ 5STEPs
4.9

เขียนสนุก ปลุกพลังจินตนาการ ด้วยเทคนิคการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ 5STEPs

December 2nd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เขียนสนุก ปลุกพลังจินตนาการ ด้วยเทคนิคการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ 5STEPs
สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก (Dialogue)
4.9

สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก (Dialogue)

November 25th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก (Dialogue)