2 results for "การจัดประสบการณ์"

พระสร้างวิถีชีวิตใหม่ให้นักเรียนได้ (New Normal)

พระสร้างวิถีชีวิตใหม่ให้นักเรียนได้ (New Normal)

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานการณ์จะเป็นแบบไหน ไม่สำคัญ แต่หัวใจพระพุทธศาสนาต้องเข้าถึงด้วยการปฏิบัติจับหัวใจ หลักการ เป้าหมาย ให้แน่นค่อยไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ให้เป็น Active learning (เรียนแบบใฝ่รู้/ฉันทะ)อย่าสอนพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักการตนเอง ที่ขาด ...

585 views 21.07.20
พระสร้างวิถีชีวิตใหม่ให้นักเรียนได้ (New Normal)
ว่าด้วยเรื่อง “ความชอบ”

ว่าด้วยเรื่อง “ความชอบ”

เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์

ชุดเล่าเรื่อง ภารกิจของเช้าวันใหม่ (ภารกิจที่ช่วยให้เขา สามารถเอาตัวรอด และใช้ชีวิตแบบคนทั่วไป)ตอนที่ 4 ว่าด้วยเรื่อง “ความชอบ”ตอนสมัยที่น้องชายเรียนอยู่ระดับประถม คุณแม่มักจะพาน้องชายไปเรียนเปียโน และเรียนศิลปะ เพื่อหาสิ่งที่ชอบให้น้องชาย น้องชา ...

572 views 17.08.20
ว่าด้วยเรื่อง “ความชอบ”