Hashtag คุณภาพชีวิต

5 results for "คุณภาพชีวิต"

Academic Journal (TSQP 1) การสร้างสุขภาวะพื้นฐาน

Academic Journal (TSQP 1) การสร้างสุขภาวะพื้นฐาน

Starfish Academy
Starfish Academy

ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทาง ปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ดังนั้น สุขภาวะพื้นฐานจึงหมายถึง การที่คนเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งทางด้านร่ ...

220 views 13.06.22
Academic Journal (TSQP 1) การสร้างสุขภาวะพื้นฐาน
เรื่อง Wanna say “Thanks” ก่อนเข้านอน มา Say thanks ชีวิตกันเถอะ

เรื่อง Wanna say “Thanks” ก่อนเข้านอน มา Say thanks ชีวิตกันเถอะ

Starfish Academy
Starfish Academy

เราเชื่อว่า ทุกคนอยากจะมีความสุข เราเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่อยากจะมีความสุข แต่ทุกคนเชื่อไหมว่า เราไม่สามารถพาตนเอง หรือจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เรามีแต่ความสุขไม่เจอความทุกข์ได้ มันเหมือนเป็นธรรมชาติของชีวิตที่เราต้องเจอทั้งสุข และทุกข์ปนๆ กันไป ...

732 views 10.09.21
เรื่อง Wanna say “Thanks” ก่อนเข้านอน มา Say thanks ชีวิตกันเถอะ
5 วิธีเผื่อใจ เมื่อต้องอยู่ใกล้กับความสูญเสีย

5 วิธีเผื่อใจ เมื่อต้องอยู่ใกล้กับความสูญเสีย

Starfish Academy
Starfish Academy

ปฎิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ในช่วงที่โรคระบาด คร่าชีวิตคนไทยไปมากกว่ารายงานตัวเลขของภาครัฐ นั่นแปลว่าหลายครอบครัวอาจจะต้องรับมือกับความสูญเสียของคนใกล้ชิด เราต้องยอมรับว่าเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆ ที่เราควรจะเตรียมตัว ...

885 views 11.09.21
5 วิธีเผื่อใจ เมื่อต้องอยู่ใกล้กับความสูญเสีย
ทำไม Well- being จึงสำคัญต่อการทำงาน

ทำไม Well- being จึงสำคัญต่อการทำงาน

Starfish Academy
Starfish Academy

ความกินดีอยู่ดีในสถานที่ทำงานนั้น เกี่ยวข้องกับทุกๆด้านของชีวิตการทำงาน การสร้าง Well- being ในการทำงาน เป็นการจัดการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตการทำงาน ตั้งแต่คุณภาพ และความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ไปจนถึงความรู้สึก และความสุขของพนัก ...

1619 views 06.07.21
ทำไม Well- being จึงสำคัญต่อการทำงาน
ดนตรี จิตวิทยา กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดนตรี จิตวิทยา กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์
วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์

นิยามของคำว่า ‘คุณภาพชีวิต (Quality of life)’ มีอยู่หลากหลาย แต่สิ่งที่นักวิชาการหรือผู้มากประสบการณ์หลายท่านเห็นร่วมกันคือ “คุณภาพชีวิต เกิดขึ้นจากการประเมินตัวเราเองว่า เรานั้น ‘พึงพอใจ’ กับชีวิตเรามากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะด้านร่างกาย จิตใจ ...

2552 views 17.08.20
ดนตรี จิตวิทยา กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต