Hashtag แอปพลิเคชัน

57 results for "แอปพลิเคชัน"

Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2

Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2

Starfish Academy
Starfish Academy
341 views • 23.05.22

จากการแนะนำโปรแกรมเสริมหรือส่วนขยาย (Extension) ที่ครูควรมีใน Chrome Ep.1 ก่อนหน้านี้ ทั้งวิธีการติดตั้งส่วนขยายต่างๆ บน Google Chrome ฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ Chrome ยังมีเคล็ดลับ Extension ดีๆ อีกมากมายที่ ...

Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2
ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

Starfish Academy
Starfish Academy
977 views • 20.05.22

จากสถานการณ์ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเป็นสื่อกลาง และเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาด้วยแนวทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และครูสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างสื่อการเรียนกา ...

ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz
Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
784 views • 16.05.22

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 6 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน”ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดระบบทางการศึกษา เพื่อ ...

Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal  “Starfish Labz” “Starfish Class”

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal “Starfish Labz” “Starfish Class”

Starfish Academy
Starfish Academy
1050 views • 09.05.22

เทคโนโลยีดิจิทัล ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ในการทำงานในยุค New Normal ในครั้งนี้จะเป็นการเรียนรู้เครื่องมือสำคัญที่เป็นนวัตกรรมของสตาร์ฟิชในการวัดประเมินสมรรถนะและทักษะของผู้เรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาครู ...

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal “Starfish Labz” “Starfish Class”
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
2560 views • 02.05.22

ในยุคปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งครูจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ในการสร้างสื่อการสอน ตลอดจนพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งกิจ ...

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา
สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

Starfish Academy
Starfish Academy
1740 views • 11.04.22

ก่อนที่ครูจะสอนเด็กๆ ให้เกิดการเรียนรู้ที่ Active มากขึ้น ครูจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่ Active และน่าสนใจ ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “สอนอย่างไรให้ (ครู) Active” จะเป็นแ ...

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active
รวบตึงแหล่งรวมเทมเพลตแจกฟรีสวย ๆ ไว้ให้ใส่ Google Slide ครบจบในที่เดียว

รวบตึงแหล่งรวมเทมเพลตแจกฟรีสวย ๆ ไว้ให้ใส่ Google Slide ครบจบในที่เดียว

Starfish Academy
Starfish Academy
1348 views • 11.04.22

ด้วยฟังก์ชันอันแสนสะดวกสบายและมีประโยชน์มากมาย ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน Google Slides ได้กลายมาเป็นสื่อการสอนประเภทสไลด์ลำดับต้น ๆ ในใจของคุณครูผู้สอนและนักเรียน-นักศึกษามากมาย แม้จะมีหน้าตาคล้าย PowerPoint แต่ก็มีข้อแตกต่างมากมายหลายปร ...

รวบตึงแหล่งรวมเทมเพลตแจกฟรีสวย ๆ ไว้ให้ใส่ Google Slide ครบจบในที่เดียว
ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

Starfish Academy
Starfish Academy
716 views • 11.04.22

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดควิด-19 ส่งผลให้มีการปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และอยากมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเอง ...

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid
เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
536 views • 04.04.22

การเรียนรู้ (Learning Style) ของผู้เรียนย่อมมีความแตกต่างกัน โดยในแต่ละคนอาจเรียนรู้ได้จากรูปแบบเพียงหนึ่งอย่าง หรือหลายอย่างควบคู่กัน ไม่ว่าจะด้วยการดู ฟัง อ่าน เขียน หรือการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากทฤษฎีพหุปัญญา จ ...

เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Starfish Academy
Starfish Academy
798 views • 04.04.22

การเดินทางในบางครั้ง แผนที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเดินทาง และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันยิ่งทำให้การเชื่อมต่อที่ย่อทุกสิ่งในโลกดูง่ายขึ้น สำหรับกิจกรรม Workshop การเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอเทคนิคที่สามารถ ...

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

Starfish Academy
Starfish Academy
2265 views • 21.03.22

การจัดการชั้นเรียน นอกจากการสร้างห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้แล้ว ครูยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง และยังรวมไปถึงการสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประ ...

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123
เลือกเรียนออนไลน์ดีไหมนะ? สำรวจข้อดีของการเรียนออนไลน์

เลือกเรียนออนไลน์ดีไหมนะ? สำรวจข้อดีของการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy
1338 views • 14.03.22

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนเราอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัยใด เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น จากเดิมที่การทำงานและการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยการปฏิสัมพันธ์ ...

เลือกเรียนออนไลน์ดีไหมนะ? สำรวจข้อดีของการเรียนออนไลน์
การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet

การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet

Starfish Academy
Starfish Academy
3612 views • 14.03.22

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ โดยการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และสื่อต่างๆ เข้ามาช่วยมากขึ้น ซึ่งกิจกรรม Workshop หัวข้อ “การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet” ในครั้ง ...

การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet
Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีๆ สำหรับครู ep.3 “Green Screen” กับห้องแห่งความลับ

Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีๆ สำหรับครู ep.3 “Green Screen” กับห้องแห่งความลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
1113 views • 03.03.22

เมื่อรูปแบบการสื่อสารมีหลากหลายช่องทาง ผู้คนส่วนใหญ่มักใช้เวลาบนหน้าจอมากขึ้น ภาพพื้นหลังจึงกลายเป็นสิ่งที่สร้างความแปลกใหม่ในการดึงดูดความสนใจ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศได้อย่างหลากหลาย และกิจกรรม Workshop EP.3 ในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ ...

Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีๆ สำหรับครู ep.3 “Green Screen” กับห้องแห่งความลับ
Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome

Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome

Starfish Academy
Starfish Academy
1398 views • 24.02.22

ปัจจุบัน Google Chrome มีบทบาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสายท่องเว็บหรือสายทำงานก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกการใช้งาน ที่สำคัญยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ผ่าน Google Chrome Extension ซึ่งกิจกรรม Workshop ในครั้ ...

Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome
แปลงงานศิลป์เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล  สู่เส้นทางศิลปิน NFT ที่ทำเงินขั้นกว่า

แปลงงานศิลป์เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล สู่เส้นทางศิลปิน NFT ที่ทำเงินขั้นกว่า

Starfish Academy
Starfish Academy
888 views • 27.02.22

ทุกวันนี้กระแสของการลงทุนรูปแบบใหม่ในทรัพย์สินดิจิทัล ที่เรียกว่า “NFT” ด้วยการประมูลงานศิลปะต่าง ๆ ทั้ง ภาพถ่าย ภาพวาด ดนตรี หรืออื่น ๆ กำลังมาแรง ในฐานะที่เป็นทรัพย์สินดิจิทัล ที่เรียกอีกอย่างได้ว่าเป็น “คริปโทอาร์ต” ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นสินทรัพย์รูปแบบ ...

แปลงงานศิลป์เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล สู่เส้นทางศิลปิน NFT ที่ทำเงินขั้นกว่า
5 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน

5 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน

Starfish Academy
Starfish Academy
1096 views • 21.02.22

เชื่อว่าทุกคนโดยเฉพาะเด็ก ๆ และวัยรุ่นส่วนใหญ่คงจะมีเวลาว่างมากขึ้นจากการที่เราทำงานและเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปทำหน้าที่ของตัวเองทุกวัน ด้วยเหตุนี้เอง เราอาจใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ โดยการพัฒนาทักษะทางต่าง ๆ ทั้ ...

5 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน
การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟ สำหรับยุคดิจิทัล

การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟ สำหรับยุคดิจิทัล

Starfish Academy
Starfish Academy
1219 views • 08.02.22

กิจกรรม Workshop ครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้การสร้างหนังสือในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยผ่านการสร้างจากคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า “สื่อดิจิทัล” จะเห็นได้ว่า ในยุคปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างมากมายและหลากหลาย ส่งผลให้การ ...

การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟ สำหรับยุคดิจิทัล
รีวิว Starfish Class Website Version ตัวช่วยครูเรื่อง “การประเมินสมรรถนะ”

รีวิว Starfish Class Website Version ตัวช่วยครูเรื่อง “การประเมินสมรรถนะ”

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
1180 views • 07.04.22

แน่นอนค่ะว่าในห้องเรียนหนึ่งห้องมักจะมีเด็กที่มีความสามารถหลากหลาย แตกต่างกันออกไป ดังนั้น เมื่อถึงเวลาที่คุณครูจะต้องประเมินความสามารถและทักษะของเด็กๆ เราจะมีเครื่องมือที่ช่วยประเมินอย่างไร ให้ง่าย สะดวกสบาย และตอบโจทย์การประเมินที่ไม่ต้องเตรี ...

รีวิว Starfish Class Website Version ตัวช่วยครูเรื่อง “การประเมินสมรรถนะ”
เครื่องมือช่วยระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ ในรูปแบบ กระดานอัจฉริยะออนไลน์ด้วย Padlet

เครื่องมือช่วยระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ ในรูปแบบ กระดานอัจฉริยะออนไลน์ด้วย Padlet

Starfish Academy
Starfish Academy
1625 views • 27.01.22

การจัดกิจกรรม Workshop หัวข้อ “เครื่องมือช่วยระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ ในรูปแบบกระดานอัจฉริยะออนไลน์ด้วย Padlet” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมออนไลน์ด้วย Padlet เรียนรู้และทำความเข้าใจแนวทางการจั ...

เครื่องมือช่วยระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ ในรูปแบบ กระดานอัจฉริยะออนไลน์ด้วย Padlet