Hashtag ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้

3 results for "ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้"

Teacher Hero Season 3 : สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่

Teacher Hero Season 3 : สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่

Starfish Academy
Starfish Academy
57 views • 29.11.22

จากการดำเนินกิจกรรม Workshop Teacher Hero Season 3 : สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่ สำหรับครูแกนนำ ในส่วนของสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู ได้มีความมุ่งมั่นในการสานต่อร่ว ...

Teacher Hero Season 3 : สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่
สร้างเครือข่าย ปรับโฉมโรงเรียน โดยพหุปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน

สร้างเครือข่าย ปรับโฉมโรงเรียน โดยพหุปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
68 views • 29.11.22

การปฏิรูปและพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ให้มีความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนั้นต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในห้องเรียนและโรงเรียนก่อน บนพื้นฐานความเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ในฉบับของเขาเองและควรได้พัฒนาตามศักยภาพที่ถนัด จะเป็นแรงจูงใจสำคัญใน ...

สร้างเครือข่าย ปรับโฉมโรงเรียน โดยพหุปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน
“ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์” เป็น สมบัติสาธารณะ หรือ ทรัพย์สินส่วนบุคคล ?

“ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์” เป็น สมบัติสาธารณะ หรือ ทรัพย์สินส่วนบุคคล ?

Starfish Academy
Starfish Academy
1806 views • 24.01.20

“ครู” เป็นอาชีพหนึ่งที่การทำงานมักจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการสอน การพัฒนาสื่อ ตำรา นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาความรู้และการทำงานด้านการจัดก ...

“ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์” เป็น สมบัติสาธารณะ หรือ ทรัพย์สินส่วนบุคคล ?