Hashtag การศึกษาไทย

26 results for "การศึกษาไทย"

PLC Teacher หัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครู”

PLC Teacher หัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครู”

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 8 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครู”การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นกระบวนการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจว่าครูจะมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการ ...

135 views 20.06.22
PLC Teacher หัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครู”
การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา

การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy

นวัตกรรม กับ นวัตกรรมทางการศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันในความหมาย เพียงแต่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับบริบททางการศึกษา โดยพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2462 ได้ให้ความหมายของ “นวัตกรรมการศึกษา” ว่าหมายความถึง แนวคิด วิธีการ ก ...

65 views 20.06.22
การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา

การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 7 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 “การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา”จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนขาดความต่ ...

63 views 13.06.22
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา
Academic Journal (TSQP 1) การสร้างสุขภาวะพื้นฐาน

Academic Journal (TSQP 1) การสร้างสุขภาวะพื้นฐาน

Starfish Academy
Starfish Academy

ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทาง ปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ดังนั้น สุขภาวะพื้นฐานจึงหมายถึง การที่คนเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งทางด้านร่ ...

106 views 13.06.22
Academic Journal (TSQP 1) การสร้างสุขภาวะพื้นฐาน
กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 “ห้องเรียนแห่งความสุข”

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 “ห้องเรียนแห่งความสุข”

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “ห้องเรียนแห่งความสุข”กิจกรรม PLC Teacher ในครั้งนี้ เป็นอีกมิติหนึ่งในการ PLC ร่วมกันจากตัวอย่างละครในหัวข้อ “ห้องเรียนแห่งความสุ ...

79 views 30.05.22
กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 “ห้องเรียนแห่งความสุข”
“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy

TEP FORUM 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทยจากการระดมปัญหา และถกปัญหาถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาไทยจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เป็นการนำเสนอทั้งบทสรุ ...

307 views 23.05.22
“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย
ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy

TEP FORUM 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย"โจทย์ที่ 4 : Learning Recovery เปิดเรียนใหม่ การศึกษาไทยต้องไม่เหมือนเดิม จากการสะท้อนปัญหาในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค ...

118 views 23.05.22
ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย
4 เรื่อง ที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA

4 เรื่อง ที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องที่มักเข้าใจผิด : ต้องทำคลิปทุกปีสิ่งที่ถูกต้อง: ทำคลิปก็ต่อเมื่อต้องการขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ก.ค.ศ. กำหนด ได้แก่ 1.มีระยะดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ผ่านเกณฑ์การประเมิน PA ย้อนหลัง 3 รอบปีงบประมาณ 3. มีวินัย คุณธรรม จ ...

1944 views 31.05.22
4 เรื่อง ที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA
บทบาทของนักการศึกษากับการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียนยุคโควิด-19

บทบาทของนักการศึกษากับการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียนยุคโควิด-19

Starfish Academy
Starfish Academy

หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2019 – 2021 ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจตลอดจนระบบการศึกษา ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนแต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่า สถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะการศึกษาไทยก็ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะสามาร ...

844 views 14.02.22
บทบาทของนักการศึกษากับการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียนยุคโควิด-19
กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 2 การนำไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)

กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 2 การนำไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

จากช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนได้มีการใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษา ทั้งในรูปแบบ On-line On-hand และ On-demand และจากการใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย จึงได้มีการสรุปนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ ดังนี้1. เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบ ...

674 views 21.12.21
กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 2 การนำไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)
กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 1 การเก็บหลักฐานและจัดการข้อมูล (ครูวิชาการ)

กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 1 การเก็บหลักฐานและจัดการข้อมูล (ครูวิชาการ)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

จากการทำงานวิชาการเชื่อว่าครูฝ่ายวิชาการส่วนใหญ่ มักจะเจอคำถามที่เกี่ยวกับรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงประสิทธิภาพของสื่อการเรียนที่ครูใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ตามสมรรถนะ/ตัวชีวัดของบทเรียนหรือไม่ อย่างไร ซึ่งส่วน ...

722 views 13.12.21
กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 1 การเก็บหลักฐานและจัดการข้อมูล (ครูวิชาการ)
ภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) ที่ต้องเร่งแก้ไขในมุมมองของ CEO Starfish Education

ภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) ที่ต้องเร่งแก้ไขในมุมมองของ CEO Starfish Education

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

ภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) ได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย ตั้งแต่ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และได้สร้างผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อตัวเด็กนักเรียนโดยตรง และต่อประเทศในหลากหลายมิติ โดยที่ Starfish Education มุ่งให้ความสำคัญ ...

4129 views 19.11.21
ภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) ที่ต้องเร่งแก้ไขในมุมมองของ CEO Starfish Education
“ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก”

“ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก”

Starfish Academy
Starfish Academy

เวทีระดมสมองเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก”จากแถลงการณ์ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมต.กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 12 นโยบาย การจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วน ข้อที่ 1 การปรั ...

2260 views 15.10.21
“ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก”
เปิดเทอมคราวนี้ต้องให้ความสำคัญ เรื่อง “การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย”

เปิดเทอมคราวนี้ต้องให้ความสำคัญ เรื่อง “การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย”

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาในการวางมาตรการ การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน (Learning Loss Recovery)ปัญหาเรื่องการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน เป็นเรื่องที่ภาคการศึกษาทั่วโลก ที่ประสบผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ให้ความสนใจเป็นกรณีเร่งด่ว ...

3006 views 21.09.21
เปิดเทอมคราวนี้ต้องให้ความสำคัญ เรื่อง “การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย”
การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลบนฐานวิถีชีวิตใหม่

การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลบนฐานวิถีชีวิตใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน เป็นการจัดการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โควิด-19 มีการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ในหลายพื้นที่ในประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการตระห ...

1107 views 30.03.21
การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลบนฐานวิถีชีวิตใหม่
รวมเรื่องควรรู้ก่อนจดทะเบียนบ้านเรียน

รวมเรื่องควรรู้ก่อนจดทะเบียนบ้านเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

สำหรับครอบครัวที่กำลังสนใจการทำบ้านเรียนด้วยการจดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษา อาจยังสับสนว่าควรเริ่มต้นอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง บทความนี้มีข้อมูลมาฝากค่ะจดทะเบียนบ้านเรียน คืออะไร?เมื่อตัดสินใจทำ Homeschool แล้ว สิ่งหนึ่งที่มักถูกพูดถึงบ่อยๆ คือ การจดท ...

5176 views 28.03.21
รวมเรื่องควรรู้ก่อนจดทะเบียนบ้านเรียน
การศึกษาออนไลน์ เรียนรู้-สู้วิกฤต (โควิด-19)

การศึกษาออนไลน์ เรียนรู้-สู้วิกฤต (โควิด-19)

Starfish Academy
Starfish Academy

การเรียนออนไลน์นั้น มีข้อจำกัดเรื่องความพร้อมส่วนบุคคล โดยเฉพาะในโรงเรียนที่อยู่ชายขอบ ที่คุณครูเองก็ยังไม่มีความคุ้นชินกับโปรแกรมต่าง ๆ ในการสอนออนไลน์ นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ค่อยดีนัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนอย่างจริง ...

41386 views 16.02.21
การศึกษาออนไลน์ เรียนรู้-สู้วิกฤต (โควิด-19)
Homeschool เหมาะกับครอบครัวของเราหรือเปล่านะ

Homeschool เหมาะกับครอบครัวของเราหรือเปล่านะ

Starfish Academy
Starfish Academy

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง การตัดสินใจเรื่องการเรียนของลูกถือเป็นเรื่องใหญ่อันดับต้นๆ ยิ่งในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งจากโรคระบาด ไปจนถึงเทคโนโลยีล้ำหน้า ที่ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทำงาน หรือเรียนได้ทุกที่ ก็อาจเกิดคำถามขึ้นในใจคุณพ่อคุณแม่ หรือ ...

1197 views 27.01.21
Homeschool เหมาะกับครอบครัวของเราหรือเปล่านะ
ทำความรู้จัก รูปแบบ Homeschool ในเมืองไทย

ทำความรู้จัก รูปแบบ Homeschool ในเมืองไทย

Starfish Academy
Starfish Academy

ในยุคที่การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโรงเรียน เทคโนโลยีล้ำสมัย ทำให้เด็กๆ สามารถค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต Homeschool กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ยิ่งในช่วงที่โควิด-19 ระบาด หลายโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนมาทำการเรียนการสอ ...

2703 views 27.01.21
ทำความรู้จัก รูปแบบ Homeschool ในเมืองไทย
ความไม่เท่าเทียมของการศึกษาช่วงโควิด

ความไม่เท่าเทียมของการศึกษาช่วงโควิด

Starfish Academy
Starfish Academy

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบมากมายของชีวิตมนุษย์ทั่วโลก โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่ตอนนี้ก็ได้มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปอีก ทำให้ตอนนี้ทั้งตัวเด็กเองและโรงเรียนก็เริ่มนำเอาการศึกษาแบบออนไลน์เข้ามาและมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน ...

4214 views 02.06.20
ความไม่เท่าเทียมของการศึกษาช่วงโควิด