Hashtag ความเลื่อมล้ำ

1 result for "ความเลื่อมล้ำ"

“เด็กหลังห้อง”

“เด็กหลังห้อง”

มุกดา คำวินิจ
มุกดา คำวินิจ
5756 views • 17.08.20

ทุกๆ ปี จะมีหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่เรียนดี เรียนเก่ง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการจัดการแข่งขันทางด้านวิชาการหลายแขนง ซึ่งนั่นหมายความว่า เป็นเวทีสำหรับเด็กเรียนเก่งที่จะได้มาโชว์ความสามารถแข่งขันกัน ในขณะเดียวกันก็มีเ ...

“เด็กหลังห้อง”