Tag

เด็กหลังห้อง


Blogs (1)

“เด็กหลังห้อง”

“เด็กหลังห้อง”

มุกดา คำวินิจ
มุกดา คำวินิจ

ทุกๆ ปี จะมีหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่เรียนดี เรียนเก่ง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการจัดการแข่งขันทางด้านวิชาการหลายแขนง ซึ่งนั่นหมายความว่า เป็นเวทีสำหรับเด็กเรียนเก่งที่จะได้มาโชว์ความสามารถแข่งขันกัน ในขณะเดียวกันก็มีเ ...

519 views 31.03.20