7 results for "กสศ"

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

สำหรับการเริ่มต้นในการพัฒนานวัตกรรมตามแนวทางโครงการ TSQP ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ด้านการลดความถดถอยในการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาสุขภาวะพื้นฐานของผู้เรียน เราจะใช้กระบวนการ PLC, Lesson ...

206 views 22.11.21
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน
กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ติดตามเส้นทางการเติบโตของโรงเรียนจากการติดตามเส้นทางการเติบโตของโรงเรียน ปี 2564 แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน และระดับผู้เรียน โดยในส่วนของระดับโรงเรียนและห้องเรียน เป็นการติดตามพัฒนาการ 9 องค์ประกอบ (กา ...

75 views 18.11.21
กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564
กิจกรรม Online PLC Leader ครั้งที่ 1 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

กิจกรรม Online PLC Leader ครั้งที่ 1 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ผู้นำและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกิจกรรม Online PLC Leader ครั้งที่ 1 เป็นโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หรือกิจกรรม TSQP ซึ่งเป็นกิจกรรม PLC ที่ผู้บริหารทั้งหมด 91 โรงเรียนในเครือข่ายร่วมพูดคุย แบ่งปัน ...

189 views 05.11.21
กิจกรรม Online PLC Leader ครั้งที่ 1 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564
กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

แนวทางการดำเนินโครงการและผลที่คาดหวังโครงการสนนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 2564จากการดำเนินโครงการ 2 ปีที่ผ่านมาและกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ถือว่ามีการดำเนินการในการคิดค้นวิธี สร้างนวัตกรรมต่างๆ ที่ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะมีเรื่อง ...

108 views 03.11.21
กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop
กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

“สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ถือได้ว่าเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะพี่เลี้ยง เป็นผู้ทำงานร่วมกับโรงเรียนในสังกัดโดยเฉพาะสังกัด สพฐ. และจากการที่ได้รับมอบหมายจากท่านศึกษาธิการให้ดำเนินการโครงการในการเป็นผู้แทน ...

263 views 03.11.21
กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop
กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

การจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นหนึ่งใน 200 กว่าภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ ...

148 views 03.11.21
กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop
ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP รุ่นที่ 1-2 ต่อเนื่องในปี 2564

ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP รุ่นที่ 1-2 ต่อเนื่องในปี 2564

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ชี้แจงเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ดำเนินโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง ในเรื่องที่ต้องการผลักดันให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TSQP รุ่นที่ 1 ทั้งหมด ...

92 views 03.11.21
ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP รุ่นที่ 1-2 ต่อเนื่องในปี 2564