2 results for "STEAM Design Process"

5 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับครูมือโปร

5 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับครูมือโปร

Starfish Academy
Starfish Academy

STEAM Design Process เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ 5 ศาสตร์สาระวิชาหลักๆเข้าด้วยกันคือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวร ...

595 views 09.02.21
5 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับครูมือโปร
บูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

บูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy

คุณครูเคยเจอปัญหาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วเด็ก ๆ ไม่มีส่วนร่วมในห้องเรียนไหม ? หรือกิจกรรมอย่างอื่นเยอะจนสอนตามแผนไม่ทันอยู่หรือเปล่า.....?การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ คือ กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ ...

1242 views 22.01.21
บูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21