Hashtag STEAM Design Process

47 results for "STEAM Design Process"

Active Teacher ตอน Learning Box ตัวช่วยพัฒนาสมรรถนะเด็ก

Active Teacher ตอน Learning Box ตัวช่วยพัฒนาสมรรถนะเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
812 views • 26.06.23

ครูเจี๊ยบ (นางสาวศิริประภา ขำปาน) สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 – 6โรงเรียนบ้านห้วยหินดำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3ครูเจี๊ยบเล่าว่าบริบทของโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของในหลว ...

Active Teacher ตอน Learning Box ตัวช่วยพัฒนาสมรรถนะเด็ก
กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนวัดบางพลัด Model) โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ผ่านการจัดการเรียนรู้ Makerspace ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process

กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนวัดบางพลัด Model) โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ผ่านการจัดการเรียนรู้ Makerspace ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process

Starfish Academy
Starfish Academy
1188 views • 28.02.23

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) นำโดยผู้อำนวยการ นางสาวณัฐชาฎา สุทธิสอาด ได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ Makerspace ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 10 โร ...

กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนวัดบางพลัด Model) โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ผ่านการจัดการเรียนรู้ Makerspace ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process
Classroom เรียนรู้แบบ Active Learning

Classroom เรียนรู้แบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
1051 views • 03.01.23

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่มีหลากหลายรูปแบบ และเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับความ ...

Classroom เรียนรู้แบบ Active Learning
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเด็กทุกคน ตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเด็กทุกคน ตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
788 views • 29.11.22

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1”ภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)ตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียนการจัดกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ โร ...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเด็กทุกคน ตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
Starfish Academy
2153 views • 01.11.22

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องจาก รายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดรวบยอด มาใช้ในชีวิตจริง คือกระบวนการจัดประสบการณ์การเรีย ...

STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน

Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
1494 views • 07.11.22

ในโลกยุคใหม่ที่การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และพ่อแม่ผู้ปกครองก็พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ให้กับลูก การเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่จึงไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป มีทฤษฎี และกระบวนการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย ...

Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน
PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)

Starfish Academy
Starfish Academy
609 views • 12.10.22

Starfish Future Labz เป็นกิจกรรม PLC พูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อให้ครูในโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Future Labz ได้แลกเปลี่ยนความคืบหน้าการใช้เครื่องมือ Learning Box เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตลอดจนแนวทางในก ...

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)
นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

Starfish Academy
Starfish Academy
348 views • 04.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฏร์บำรุง)การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็นแนวคิดและกระ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

Starfish Academy
Starfish Academy
355 views • 04.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนบ้านดอยคำแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทย ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ
4 ทักษะนอกตำรา ไว้สอนลูกช่วงปิดเทอม

4 ทักษะนอกตำรา ไว้สอนลูกช่วงปิดเทอม

Starfish Academy
Starfish Academy
7242 views • 28.09.22

ช่วงปิดเทอมนอกจากจะเป็นเวลาที่เด็กๆ ได้พักสมองจากการเรียนแล้ว ช่วงเวลานี้ยังอาจเป็นโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์อื่นๆ ที่ไม่มีสอนในโรงเรียนอีกด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองจึงอาจต้องเตรียมพร้อมไม่เพียงการจัดสรรเวลาดูแลลูก แต่ยังอาจหากิจกรรมสนุกๆ แต่ได้ความรู้ ...

4 ทักษะนอกตำรา ไว้สอนลูกช่วงปิดเทอม
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

Starfish Academy
Starfish Academy
319 views • 27.09.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรมโรงเรียนบ้านยกกระบัตรการอ่าน เป็นทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตคนเรามาก ไม่ว่าจะประกอ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ
นวัตกรรม :  โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

Starfish Academy
Starfish Academy
442 views • 27.09.22

นวัตกรรมโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรม โรงเรียนบ้านกองแขกกระบวนการ STEAM Design Process เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก
อัปสกิลอนาคตลูก เริ่มต้นจากรักที่จะอ่าน และริเริ่มไอเดียผ่าน ‘STEAM Play’

อัปสกิลอนาคตลูก เริ่มต้นจากรักที่จะอ่าน และริเริ่มไอเดียผ่าน ‘STEAM Play’

Starfish Academy
Starfish Academy
447 views • 22.09.22

วันนี้ Starfish Labz มีโอกาสได้สัมภาษณ์ พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี หรือ คุณหมอแพม เจ้าของเพจ ‘หมอแพมชวนอ่าน’ หลังจากได้ให้เกียรติมาร่วมเสวนาบนเวที ในงานเวิร์กช้อป ‘STEAM Play’ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ก็ยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ พวก ...

อัปสกิลอนาคตลูก เริ่มต้นจากรักที่จะอ่าน และริเริ่มไอเดียผ่าน ‘STEAM Play’
PLC Happy Hour "รวมพลคนชอบแชร์"

PLC Happy Hour "รวมพลคนชอบแชร์"

Starfish Academy
Starfish Academy
447 views • 05.09.22

PLC Happy Hour Live Special โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง หัวข้อ “รวมพลคนชอบแชร์”การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบนั้น ผู้บริหาร คุณครู นักการศึกษา ผู้ปกครอง หรือ นักเรียน จะต้องร่วมมือกันในเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ในการเป็นแกนนำใ ...

PLC Happy Hour "รวมพลคนชอบแชร์"
STEAM Design Process กระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต

STEAM Design Process กระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
1389 views • 05.09.22

การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่บ่อยครั้งถูกความผิดพลาดปิดกั้น เพราะเด็กๆ ฝังใจ ‘กลัวผิด’ เหมือนมีปีศาจตามหลอกหลอน จนอาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่กล้าริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ถ้าไม่ลองทำดูก่อน เด็กๆ ก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย จึงเป็นภารกิจของคุณพ่อคุณแม่แล ...

STEAM Design Process กระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต
จับสัญญาณ SOS ลูกเรียนตามไม่ทันเพื่อน

จับสัญญาณ SOS ลูกเรียนตามไม่ทันเพื่อน

Starfish Academy
Starfish Academy
1666 views • 15.08.22

ภาคเรียนแรกของการเรียน on-site หลังจากโรงเรียนต้องปิดยาวเพราะโควิด-19 อาจทำให้นักเรียนหลายๆ คน ต้องปรับตัวใหม่ เพื่อให้ชินกับรูปแบบการเรียนในห้องเรียน จากที่เคยเรียนออนไลน์มาเป็นเวลานาน ซึ่งเด็กแต่ละคนมักปรับตัวได้ช้า เร็ว ต่างกัน หากพ่อแ ...

จับสัญญาณ SOS ลูกเรียนตามไม่ทันเพื่อน
7 เหตุผล ทำไมพ่อแม่ควรจัดมุม Makerspace ให้ลูกที่บ้าน

7 เหตุผล ทำไมพ่อแม่ควรจัดมุม Makerspace ให้ลูกที่บ้าน

Starfish Academy
Starfish Academy
644 views • 12.07.22

7 เหตุผล ทำไมพ่อแม่ควรจัดมุม Makerspace ให้ลูกที่บ้าน1. ลูกมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเอง เลือกเรียนเรื่องที่เขาสนใจใฝ่รู้2. ลูกกล้าคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หัดออกแบบ วางแผน และลงมือทำด้วยตนเองทุกขั้นตอน3. ลูกไม่กลัวความผิดพลาด ได้ทดลอง ล้มลุก เริ่มใหม่ จึ ...

7 เหตุผล ทำไมพ่อแม่ควรจัดมุม Makerspace ให้ลูกที่บ้าน
โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565

โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565

Starfish Academy
Starfish Academy
672 views • 12.07.22

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำขยายผล” 7 จังหวัด ภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) เสวนา “โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอ ...

โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565
เปิดห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน

เปิดห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
1435 views • 12.07.22

จากการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) รุ่นที่ 1 และ 2 หรือ “โรงเรียนพัฒนาตนเอง” เป็นโครงการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้คำปรึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยว ...

เปิดห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน
WORKSHOP STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

WORKSHOP STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy
921 views • 05.07.22

เมื่ออาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ TK Park Central World ทีมงาน Starfish Education ได้จัดกิจกรรมให้กับครอบครัว 21 ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนมาโดยเป้าหมายของกิจกรรม คือ การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ผ่านกิจกรรมที่ให้ลงมือปฏิ ...

WORKSHOP STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education