1 result for "วัฒนธรรม"

ญี่ปุ่นกับกฎ 18 ข้อ ที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้!!

ญี่ปุ่นกับกฎ 18 ข้อ ที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้!!

Starfish Academy
Starfish Academy

ผลจิวัยจาก ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ ชี้ให้เห็นว่าการสอนเด็กอนุบาลถือว่าเป็นก้าวแรก และเป็นก้าวที่สำคัญ ในการพัฒนาให้เด็ก ๆ โตขึ้นไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ในประเทศญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกัน โดยจะเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น เด็ก ๆ จะได้พัฒ ...

68276 views 20.02.20
ญี่ปุ่นกับกฎ 18 ข้อ ที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้!!

บทความ Tags