Hashtag วัฒนธรรม

2 results for "วัฒนธรรม"

7 วิธีการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียน สำหรับผู้บริหาร

7 วิธีการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียน สำหรับผู้บริหาร

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมโรงเรียน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้บริหารมีอิทธิพลต่อการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนเป็นอย่างมาก ผู้บริหารโรงเรียนที่ดีจะสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนผ่านหัวใจหลัก คือ ความเคารพซึ่งกันและกัน ความเชื่อใจ ทัศนคติเชิงบวก และความตั้งใจดี ซึ่งถ้าผู้บริหารโ ...

235 views 04.07.22
7 วิธีการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียน สำหรับผู้บริหาร
ญี่ปุ่นกับกฎ 18 ข้อ ที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้!!

ญี่ปุ่นกับกฎ 18 ข้อ ที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้!!

Starfish Academy
Starfish Academy

ผลจิวัยจาก ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ ชี้ให้เห็นว่าการสอนเด็กอนุบาลถือว่าเป็นก้าวแรก และเป็นก้าวที่สำคัญ ในการพัฒนาให้เด็ก ๆ โตขึ้นไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ในประเทศญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกัน โดยจะเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น เด็ก ๆ จะได้พัฒ ...

86962 views 20.02.20
ญี่ปุ่นกับกฎ 18 ข้อ ที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้!!