Tag

ประชาธิปไตย


Blogs (1)

เป็นเด็กก็ต้องรู้นะว่า “ประชาธิปไตย” คืออะไร

เป็นเด็กก็ต้องรู้นะว่า “ประชาธิปไตย” คืออะไร

Starfish Academy
Starfish Academy

พื้นที่ในห้องเรียนนอกจากจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็ก ๆ เกิดความรู้แล้ว ต้องทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้และเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้วย และไม่ใช่แค่ทำให้เข้าใจอย่างผิวเผิน หรือให้คำจำกัดความไปในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพอย่างเดียว ต้องทำให้เด็ก ๆ รู้ว่า การเมืองเป็น ...

1408 views 03.04.20