1 result for "การพัฒนาสมอง"

"6 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสมองของวัยรุ่น"

"6 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสมองของวัยรุ่น"

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

“ วัยรุ่น คือ ขั้นบันไดที่อยู่ระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ ” ขั้นบันไดนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนามากมายภายในร่างกาย และจิตใจของมนุษย์(วัยรุ่น) ที่เด่นชัด คือ การเปลี่ยนเเปลงทางสรีระวิทยา เช่น เสียงแตกหนุ่ม ตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขนแขน ขนขา และอื่นๆ ขึ้ ...

307 views 25.04.21
"6 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสมองของวัยรุ่น"