1 result for "คุณธรรมจริยธรรม"

ให้ชื่อว่า..การให้

ให้ชื่อว่า..การให้

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บุคคลให้อาหาร ชื่อว่า...ให้กำลังให้ผ้า ชื่อว่า...ให้วรรณะให้ยานพาหนะ ชื่อว่า...ให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่า...ให้จักษุผู้ให้ที่พักอาศัย ชื่อว่า...ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง”ให้อาหาร ชื่อว่า...ให้กำลัง หากอดอาหารหลายวัน พละกำลังจะถดถอย แต่หากได้กินอาหาร เรี่ยว ...

520 views 25.09.20
ให้ชื่อว่า..การให้