Hashtag คุณธรรมจริยธรรม

13 results for "คุณธรรมจริยธรรม"

ไอเดียกิจกรรมสร้างสุขที่บ้าน ทำได้ง่ายๆ

ไอเดียกิจกรรมสร้างสุขที่บ้าน ทำได้ง่ายๆ

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

ความเข้าใจภายในครอบครัวเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่ง “วัยเด็ก” เป็นช่วงวัยสำคัญที่พ่อแม่ควรปลูกฝังลักษณะที่ดี และเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต เพื่อให้ลูกสา ...

1235 views 10.01.22
ไอเดียกิจกรรมสร้างสุขที่บ้าน ทำได้ง่ายๆ
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 10 "โรงเรียนคุณธรรม"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 10 "โรงเรียนคุณธรรม"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

“ต้องให้ชุมชนเป็นคนบอกกับเราว่า ผู้บริหาร ครู นักเรียน ในโรงเรียนนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง”ตอนที่ 10 "โรงเรียนคุณธรรม"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบประธานผู้ตรวจการแผ่นดินโรงเรียนปิดเทอมแล้ว นักเรียนหยุด แต่ครูไม่หยุด การพัฒนา ...

827 views 21.06.22
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 10 "โรงเรียนคุณธรรม"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 9 "เครือข่ายคุณธรรม"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 9 "เครือข่ายคุณธรรม"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

“การสร้างเครือข่ายคุณธรรม คือการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน อย่างเช่น ผู้ปกครอง เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ”ตอนที่ 9 "เครือข่ายคุณธรรม"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบในงานเปิดบ้านคุณธรรม ผมได้มีโอกาสพบคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งท่ ...

838 views 21.06.22
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 9 "เครือข่ายคุณธรรม"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 8 "เปิดบ้านคุณธรรม"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 8 "เปิดบ้านคุณธรรม"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

“เรียนรู้คุณธรรม ผ่านกิจกรรมโครงการ (Project-based Learning) จากกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม บางมูลนากโมเดล” ตอนที่ 8 "เปิดบ้านคุณธรรม"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบนักเรียนสอบเสร็จแล้ว วันนี้มีกิจกรรม เปิดบ้านคุณธรรม บางมูลนากโมเดล เป็ ...

1163 views 16.09.21
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 8 "เปิดบ้านคุณธรรม"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 7 "โครงงานคุณธรรม"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 7 "โครงงานคุณธรรม"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

“ปัจจัยความสำเร็จของโครงการคุณธรรม คือ การมีส่วนร่วม และ ความเป็นเจ้าของ”ตอนที่ 7 "โครงงานคุณธรรม"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบผมลงพื้นที่อีกครั้ง ซึ่งก็ใกล้จะปิดเทอมแล้ว ครั้งนี้ผมได้มีโอกาสสนทนากับคุณครูท่านหนึ่ง เรื่องรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเ ...

1611 views 09.09.21
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 7 "โครงงานคุณธรรม"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

“คุณธรรมอัตลักษณ์ คือการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ให้นักเรียนรับรู้ และมีความเป็นเจ้าของ สิ่งเหล่านี้คือการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ”ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเมื่อเข้าสู่เทอมที่ 2 สิ่งที่คณะทำงานติดตามอยากรู้คงจะหนีไม่พ้น ...

1247 views 03.09.21
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 5 "คุณธรรมต้นทุน"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 5 "คุณธรรมต้นทุน"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

“เรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียนมัธยมที่ได้ร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรรม ผู้ซึ่งนำมาการเปลี่ยนแปลงในสู่โรงเรียน ผ่านกิจกรรมการค้นหาคุณธรรมต้นทุนร่วมกัน”ตอนที่ 5 "คุณธรรมต้นทุน"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบคณะทำงานต้องลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวห ...

923 views 02.09.21
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 5 "คุณธรรมต้นทุน"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 4 "ความเป็นเจ้าของ"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 4 "ความเป็นเจ้าของ"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

"หัวใจของกระบวนการสร้างความเป็นเจ้าของ คือ การมีส่วนร่วมของคณะครู ที่เป็นคุณธรรมพื้นฐาน จะนำไปสู่ความยั่งยืนและความสำเร็จร่วมกัน โดยที่ไม่เป็นภาระแก่โรงเรียน"ตอนที่ 4 "ความเป็นเจ้าของ"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบได้พัฒนาผู้บริหาร คณะครู และ ...

1115 views 19.08.21
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 4 "ความเป็นเจ้าของ"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 3 "คุณธรรมเป้าหมาย"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 3 "คุณธรรมเป้าหมาย"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

“หัวใจหลักของการสร้างคุณธรรมเป้าหมาย คือ การสร้างการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน เพื่อมองหาคุณธรรมต้นทุน หรือสิ่งที่โรงเรียนของเรามี”ตอนที่ 3 "คุณธรรมเป้าหมาย"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบหลังจากลงนาม MOU แล้ว ได้มีการเตรียมความพร้อม ผู้บริห ...

1653 views 20.08.21
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 3 "คุณธรรมเป้าหมาย"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 2 "ระเบิดจากข้างใน"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 2 "ระเบิดจากข้างใน"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

คำว่า ระเบิดจากข้างใน จะต้องเกิดจากคณะครู หรือ คนข้างในเห็นความหมายและคุณค่าของคุณธรรมต้นทุนให้ได้ก่อน เพราะโรงเรียนคุณธรรมจะไม่เกิดขึ้น หากเราคิด และทำแบบเดิม ตอนที่ 2 "ระเบิดจากข้างใน"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเลขาท่านประธานผู้ตร ...

1040 views 20.08.21
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 2 "ระเบิดจากข้างใน"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้น"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้น"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

“จุดเริ่มต้นที่ดี มาจากการสร้างการมีส่วนร่วมของคนภายในโรงเรียนให้เกิดขึ้น โดยไม่ต้องบังคับให้ทำ แต่ให้เห็นเป้าหมายที่จะไปร่วมกัน” ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้น"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบย้อนกลับไป เมื่อ 10 ปี ที่ผ่านมา ในขณะที่ผมนั่งทำงานอยู่ในมุมเล็กๆของสำนัก ...

1305 views 20.08.21
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้น"
ข้อคิดดี ๆ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เราเป็น

ข้อคิดดี ๆ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เราเป็น

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระอาจารย์กล่าวไว้ว่า…....คนเรา จะคุยกับใครไม่ได้เกิน 4 เดือน ถ้าเกิน 4 เดือน แปลว่าคือ ความรัก....ถ้าคุณหัวเราะมากเกินไป แม้แต่เรื่องไร้สาระนั่นหมายความว่า คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ภายในใจ....ถ้าคุณอยากจะร้อง แต่ร้องไม่ออกนั่นหมายความว่า คุณรู้สึก ...

1384 views 22.06.22
ข้อคิดดี ๆ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เราเป็น
ให้ชื่อว่า..การให้

ให้ชื่อว่า..การให้

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บุคคลให้อาหาร ชื่อว่า...ให้กำลังให้ผ้า ชื่อว่า...ให้วรรณะให้ยานพาหนะ ชื่อว่า...ให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่า...ให้จักษุผู้ให้ที่พักอาศัย ชื่อว่า...ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง”ให้อาหาร ชื่อว่า...ให้กำลัง หากอดอาหารหลายวัน พละกำลังจะถดถอย แต่หากได้กินอาหาร เรี่ยว ...

975 views 25.09.20
ให้ชื่อว่า..การให้