Hashtag คุณธรรมจริยธรรม

13 results for "คุณธรรมจริยธรรม"

ไอเดียกิจกรรมสร้างสุขที่บ้าน ทำได้ง่ายๆ

ไอเดียกิจกรรมสร้างสุขที่บ้าน ทำได้ง่ายๆ

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
1877 views • 30.08.22

ความเข้าใจภายในครอบครัวเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่ง “วัยเด็ก” เป็นช่วงวัยสำคัญที่พ่อแม่ควรปลูกฝังลักษณะที่ดี และเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต เพื่อให้ลูกสา ...

ไอเดียกิจกรรมสร้างสุขที่บ้าน ทำได้ง่ายๆ
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 10 "โรงเรียนคุณธรรม"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 10 "โรงเรียนคุณธรรม"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
1454 views • 21.06.22

“ต้องให้ชุมชนเป็นคนบอกกับเราว่า ผู้บริหาร ครู นักเรียน ในโรงเรียนนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง”ตอนที่ 10 "โรงเรียนคุณธรรม"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบประธานผู้ตรวจการแผ่นดินโรงเรียนปิดเทอมแล้ว นักเรียนหยุด แต่ครูไม่หยุด การพัฒนา ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 10 "โรงเรียนคุณธรรม"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 9 "เครือข่ายคุณธรรม"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 9 "เครือข่ายคุณธรรม"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
1674 views • 21.06.22

“การสร้างเครือข่ายคุณธรรม คือการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน อย่างเช่น ผู้ปกครอง เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ”ตอนที่ 9 "เครือข่ายคุณธรรม"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบในงานเปิดบ้านคุณธรรม ผมได้มีโอกาสพบคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งท่ ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 9 "เครือข่ายคุณธรรม"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 8 "เปิดบ้านคุณธรรม"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 8 "เปิดบ้านคุณธรรม"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
1975 views • 16.09.21

“เรียนรู้คุณธรรม ผ่านกิจกรรมโครงการ (Project-based Learning) จากกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม บางมูลนากโมเดล” ตอนที่ 8 "เปิดบ้านคุณธรรม"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบนักเรียนสอบเสร็จแล้ว วันนี้มีกิจกรรม เปิดบ้านคุณธรรม บางมูลนากโมเดล เป็ ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 8 "เปิดบ้านคุณธรรม"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 7 "โครงงานคุณธรรม"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 7 "โครงงานคุณธรรม"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
2502 views • 09.09.21

“ปัจจัยความสำเร็จของโครงการคุณธรรม คือ การมีส่วนร่วม และ ความเป็นเจ้าของ”ตอนที่ 7 "โครงงานคุณธรรม"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบผมลงพื้นที่อีกครั้ง ซึ่งก็ใกล้จะปิดเทอมแล้ว ครั้งนี้ผมได้มีโอกาสสนทนากับคุณครูท่านหนึ่ง เรื่องรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเ ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 7 "โครงงานคุณธรรม"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
1795 views • 03.09.21

“คุณธรรมอัตลักษณ์ คือการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ให้นักเรียนรับรู้ และมีความเป็นเจ้าของ สิ่งเหล่านี้คือการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ”ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเมื่อเข้าสู่เทอมที่ 2 สิ่งที่คณะทำงานติดตามอยากรู้คงจะหนีไม่พ้น ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 6 "คุณธรรมอัตลักษณ์"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 5 "คุณธรรมต้นทุน"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 5 "คุณธรรมต้นทุน"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
1295 views • 02.09.21

“เรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียนมัธยมที่ได้ร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรรม ผู้ซึ่งนำมาการเปลี่ยนแปลงในสู่โรงเรียน ผ่านกิจกรรมการค้นหาคุณธรรมต้นทุนร่วมกัน”ตอนที่ 5 "คุณธรรมต้นทุน"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบคณะทำงานต้องลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวห ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 5 "คุณธรรมต้นทุน"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 4 "ความเป็นเจ้าของ"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 4 "ความเป็นเจ้าของ"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
1483 views • 19.08.21

"หัวใจของกระบวนการสร้างความเป็นเจ้าของ คือ การมีส่วนร่วมของคณะครู ที่เป็นคุณธรรมพื้นฐาน จะนำไปสู่ความยั่งยืนและความสำเร็จร่วมกัน โดยที่ไม่เป็นภาระแก่โรงเรียน"ตอนที่ 4 "ความเป็นเจ้าของ"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบได้พัฒนาผู้บริหาร คณะครู และ ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 4 "ความเป็นเจ้าของ"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 3 "คุณธรรมเป้าหมาย"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 3 "คุณธรรมเป้าหมาย"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
2569 views • 20.08.21

“หัวใจหลักของการสร้างคุณธรรมเป้าหมาย คือ การสร้างการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน เพื่อมองหาคุณธรรมต้นทุน หรือสิ่งที่โรงเรียนของเรามี”ตอนที่ 3 "คุณธรรมเป้าหมาย"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบหลังจากลงนาม MOU แล้ว ได้มีการเตรียมความพร้อม ผู้บริห ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 3 "คุณธรรมเป้าหมาย"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 2 "ระเบิดจากข้างใน"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 2 "ระเบิดจากข้างใน"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
1395 views • 20.08.21

คำว่า ระเบิดจากข้างใน จะต้องเกิดจากคณะครู หรือ คนข้างในเห็นความหมายและคุณค่าของคุณธรรมต้นทุนให้ได้ก่อน เพราะโรงเรียนคุณธรรมจะไม่เกิดขึ้น หากเราคิด และทำแบบเดิม ตอนที่ 2 "ระเบิดจากข้างใน"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเลขาท่านประธานผู้ตร ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 2 "ระเบิดจากข้างใน"
แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้น"

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้น"

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
1725 views • 20.08.21

“จุดเริ่มต้นที่ดี มาจากการสร้างการมีส่วนร่วมของคนภายในโรงเรียนให้เกิดขึ้น โดยไม่ต้องบังคับให้ทำ แต่ให้เห็นเป้าหมายที่จะไปร่วมกัน” ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้น"การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบย้อนกลับไป เมื่อ 10 ปี ที่ผ่านมา ในขณะที่ผมนั่งทำงานอยู่ในมุมเล็กๆของสำนัก ...

แค่ไม่อยากให้ "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" เป็นเพียงความทรงจำที่ดี ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้น"
ข้อคิดดี ๆ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เราเป็น

ข้อคิดดี ๆ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เราเป็น

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2121 views • 22.06.22

พระอาจารย์กล่าวไว้ว่า…....คนเรา จะคุยกับใครไม่ได้เกิน 4 เดือน ถ้าเกิน 4 เดือน แปลว่าคือ ความรัก....ถ้าคุณหัวเราะมากเกินไป แม้แต่เรื่องไร้สาระนั่นหมายความว่า คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ภายในใจ....ถ้าคุณอยากจะร้อง แต่ร้องไม่ออกนั่นหมายความว่า คุณรู้สึก ...

ข้อคิดดี ๆ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เราเป็น
ให้ชื่อว่า..การให้

ให้ชื่อว่า..การให้

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1583 views • 25.09.20

บุคคลให้อาหาร ชื่อว่า...ให้กำลังให้ผ้า ชื่อว่า...ให้วรรณะให้ยานพาหนะ ชื่อว่า...ให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่า...ให้จักษุผู้ให้ที่พักอาศัย ชื่อว่า...ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง”ให้อาหาร ชื่อว่า...ให้กำลัง หากอดอาหารหลายวัน พละกำลังจะถดถอย แต่หากได้กินอาหาร เรี่ยว ...

ให้ชื่อว่า..การให้