1 result for "การตัดสินใจ"

ทักษะที่ลูกควรมี ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม

ทักษะที่ลูกควรมี ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม

Starfish Academy
Starfish Academy

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็อยากที่จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดและเต็มความสามารถ เพื่อโตไปจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการเลี้ยงดูของลูกนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โดยเฉพาะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันที่ คุณพ่อคุณแม่จะเห็นได้ว่ามันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งกา ...

2358 views 17.08.20