Tag

จริยธรรม


Blogs (1)

3 วิธีสร้างเด็กๆ ให้มีคุณภาพ

3 วิธีสร้างเด็กๆ ให้มีคุณภาพ

Starfish Academy
Starfish Academy

การมีวินัยง่าย ๆ ที่ครูสามารถฝึกให้เด็ก ๆ มีได้ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนเพราะ โรงเรียนก็มีหน้าที่ที่จะปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ลงไปนอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพ การสร้างวินัยไม่สามารถสร้างได้ทันที แต่ามารถสร้างได้ผ่านการถูกทำ ...

508 views 23.03.20