1 result for "ดิจิทัล"

5 e-wallet ที่น่าใช้ในปี 2021

5 e-wallet ที่น่าใช้ในปี 2021

Starfish Academy
Starfish Academy

e-Wallet คือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าเงินดิจิทัล หรือพูดง่าย ๆ ก็คือเป็นแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินที่ อยู่ในสมาร์ทโฟนของเรา ใช้สำหรับจ่ายเงินหรือทำธุรกรรมการด้านการเงินต่าง ๆ ระหว่างร้านค้าและลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องสัมผัสเงินสด นอกจาก ...

1418 views 20.04.21
5 e-wallet ที่น่าใช้ในปี 2021