25 results for "แอพพลิเคชั่น"

iPadOS - การใช้งานกล้อง รูปภาพ และการถ่ายภาพหน้าจอ (Camera, Photo, and Screenshot)
01:15:39

iPadOS - การใช้งานกล้อง รูปภาพ และการถ่ายภาพหน้าจอ (Camera, Photo, and Screenshot)

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
137 views 3 เดือนที่แล้ว
iPad Apps - สร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Podcast
40:35

iPad Apps - สร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Podcast

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
103 views 3 เดือนที่แล้ว
iPadOS - การปรับแต่งหน้าจอหลักตามสไตล์ของคุณ และการใช้งานศูนย์ควบคุมบน iPad
48:44

iPadOS - การปรับแต่งหน้าจอหลักตามสไตล์ของคุณ และการใช้งานศูนย์ควบคุมบน iPad

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
202 views 3 เดือนที่แล้ว
iPad Apps - แอปพลิเคชันความจริงเสริม (Augmented Reality)
33:39

iPad Apps - แอปพลิเคชันความจริงเสริม (Augmented Reality)

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
97 views 3 เดือนที่แล้ว
Everyone Can Create - เล่าเรื่องด้วยศิลปะการเล่าเรื่อง (Storytelling) ด้วยแอปพลิเคชัน Clips
53:54

Everyone Can Create - เล่าเรื่องด้วยศิลปะการเล่าเรื่อง (Storytelling) ด้วยแอปพลิเคชัน Clips

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
71 views 3 เดือนที่แล้ว
Starfish Labz
03:06

Starfish Labz

Starfish Academy
Starfish Academy
127 views 3 เดือนที่แล้ว
Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ
04:41

Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ

Starfish Academy
Starfish Academy
1526 views 11 เดือนที่แล้ว
Lesson Idea ทีม Messengers
03:53

Lesson Idea ทีม Messengers

Starfish Academy
Starfish Academy
58 views 1 ปีที่แล้ว
How to ทีม Siri
03:09

How to ทีม Siri

Starfish Academy
Starfish Academy
88 views 1 ปีที่แล้ว