2 results for "โอกาส"

ถ้ามีความรู้...อนาคตคงไม่ต้องหยุดอยู่เท่านี้
02:43

ถ้ามีความรู้...อนาคตคงไม่ต้องหยุดอยู่เท่านี้

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
56 views 1 ปีที่แล้ว
ถ้ามีความรู้...อนาคตคงไม่ต้องหยุดอยู่เท่านี้
"โอกาส"
05:00

"โอกาส"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
150 views 2 ปีที่แล้ว
"โอกาส"