11 results

Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ
04:41

Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ

Starfish Academy
Starfish Academy
1408 views 10 เดือนที่แล้ว
ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"
04:08

ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"

Starfish Academy
Starfish Academy
633 views 11 เดือนที่แล้ว
น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"
06:52

น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"

Starfish Academy
Starfish Academy
713 views 1 ปีที่แล้ว
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
05:30

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5

Starfish Academy
Starfish Academy
493 views 1 ปีที่แล้ว
การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง
04:06

การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง

Starfish Academy
Starfish Academy
855 views 1 ปีที่แล้ว
สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"
03:28

สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"

Starfish Academy
Starfish Academy
316 views 1 ปีที่แล้ว
ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
03:13

ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
454 views 1 ปีที่แล้ว
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
03:32

ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
338 views 1 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม InnoResearch
04:27

Student’s Story ทีม InnoResearch

Starfish Academy
Starfish Academy
89 views 1 ปีที่แล้ว
How to ทีม FNF
05:00

How to ทีม FNF

Starfish Academy
Starfish Academy
177 views 1 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 1
03:36

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1

Starfish Academy
Starfish Academy
223 views 1 ปีที่แล้ว