Hashtag PBL

4 results for "PBL"

หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง
13:32
โรงเรียนรุ่งอรุณ

หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
1229 views • 2 ปีที่แล้ว
หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38
โรงเรียนบ้านปลาดาว

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
514 views • 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
Project Approach การสอนแบบโครงงาน
05:52
Starfish Academy

Project Approach การสอนแบบโครงงาน

Starfish Academy
9453 views • 2 ปีที่แล้ว
Project Approach การสอนแบบโครงงาน
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
01:47
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
89 views • 2 ปีที่แล้ว
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่