Hashtag กสศ

86 results for "กสศ"

Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
13:58
Starfish Academy

Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด

Starfish Academy
84 views • 1 ปีที่แล้ว
Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
13:16
Starfish Academy

Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด

Starfish Academy
196 views • 1 ปีที่แล้ว
Success - การพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนอย่างเด่นชัด
Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน
11:22
Starfish Academy

Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน

Starfish Academy
31 views • 1 ปีที่แล้ว
Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1116 views • 1 ปีที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
715 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน
08:41
Starfish Academy

สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน

Starfish Academy
172 views • 2 ปีที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:01
Starfish Academy

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
320 views • 2 ปีที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
สรุปผลโครงการ TSQP2
08:51
Starfish Academy

สรุปผลโครงการ TSQP2

Starfish Academy
545 views • 2 ปีที่แล้ว
สรุปผลโครงการ TSQP2
TSQP1 English Subtitle
06:54
Starfish Academy

TSQP1 English Subtitle

Starfish Academy
70 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP1 English Subtitle
สมุทรสาครโมเดล
07:01
Starfish Academy

สมุทรสาครโมเดล

Starfish Academy
317 views • 2 ปีที่แล้ว
สมุทรสาครโมเดล
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
07:02
Starfish Academy

โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

Starfish Academy
935 views • 2 ปีที่แล้ว
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
โรงเรียนวัดบางปิ้ง
06:18
Starfish Academy

โรงเรียนวัดบางปิ้ง

Starfish Academy
1216 views • 2 ปีที่แล้ว
โรงเรียนวัดบางปิ้ง
โรงเรียนบ้านกองแขก
07:20
Starfish Academy

โรงเรียนบ้านกองแขก

Starfish Academy
764 views • 2 ปีที่แล้ว
โรงเรียนบ้านกองแขก
แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ
09:01
Starfish Academy

แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ

Starfish Academy
48 views • 3 ปีที่แล้ว
แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ
องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
26:17
Starfish Academy

องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
195 views • 3 ปีที่แล้ว
องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2   ทักทายศึกษานิเทศก์
04:55
Starfish Academy

โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายศึกษานิเทศก์

Starfish Academy
63 views • 3 ปีที่แล้ว
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายศึกษานิเทศก์