59 results

11:35
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

Starfish Academy
04:01
สพป เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ

สพป เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ

Starfish Academy
04:49
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนแม่คือวิทยา

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนแม่คือวิทยา

Starfish Academy
03:20
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

Starfish Academy
03:54
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

Starfish Academy
04:00
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าแดด

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าแดด

Starfish Academy
03:35
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าตัน

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าตัน

Starfish Academy
03:41
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

Starfish Academy
04:02
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนศรีเนห์รู

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนศรีเนห์รู

Starfish Academy
03:26
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

Starfish Academy
03:17
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน

Starfish Academy
03:40
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง

Starfish Academy
04:53
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

Starfish Academy
36:48
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนพร้าวบูรพา

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนพร้าวบูรพา

Starfish Academy
05:00
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม)

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม)

Starfish Academy
05:31
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง

Starfish Academy