Hashtag ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้

32 results for "ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้"

พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
01:47
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
141 views • 4 ปีที่แล้ว
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
04:20
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
237 views • 4 ปีที่แล้ว
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"
03:09
Starfish Academy

ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"

Starfish Academy
1664 views • 4 ปีที่แล้ว
ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00
โรงเรียนบ้านปลาดาว

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
360 views • 4 ปีที่แล้ว
Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง
04:06
Starfish Academy

การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง

Starfish Academy
2256 views • 4 ปีที่แล้ว
การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง
"Music Movement"
04:40
Starfish Academy

"Music Movement"

Starfish Academy
217 views • 4 ปีที่แล้ว
"Music Movement"
"Play and Learn = Plean"
04:55
Starfish Academy

"Play and Learn = Plean"

Starfish Academy
510 views • 4 ปีที่แล้ว
"Play and Learn = Plean"
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
03:01
Starfish Academy

นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"

Starfish Academy
679 views • 4 ปีที่แล้ว
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
"ครูอิ้ม" ครูวิทยฯ กับ การสอนบัลเลต์
03:20
โรงเรียนบ้านปลาดาว

"ครูอิ้ม" ครูวิทยฯ กับ การสอนบัลเลต์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1604 views • 4 ปีที่แล้ว
"ครูอิ้ม" ครูวิทยฯ กับ การสอนบัลเลต์
Teacher’s Story  คุณกรกช ไชยวงค์
04:44
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
364 views • 4 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
05:00
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
962 views • 4 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
06:33
Starfish Academy

Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ

Starfish Academy
281 views • 4 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
04:59
Starfish Academy

how to คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
289 views • 4 ปีที่แล้ว
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
How to ทีม Rookyteam
03:55
Starfish Academy

How to ทีม Rookyteam

Starfish Academy
1139 views • 4 ปีที่แล้ว
How to ทีม Rookyteam
How to ทีม StopMotion
03:35
Starfish Academy

How to ทีม StopMotion

Starfish Academy
378 views • 4 ปีที่แล้ว
How to ทีม StopMotion
หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง
13:32
โรงเรียนรุ่งอรุณ

หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
1446 views • 4 ปีที่แล้ว
หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง