Hashtag ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้

28 results for "ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้"

Starfish Future Labz – Craft Your Future
05:27
Starfish Academy

Starfish Future Labz – Craft Your Future

Starfish Academy
160 views • 3 เดือนที่แล้ว
Starfish Future Labz – Craft Your Future
ครูแนะแนว ยุค 4.0
04:20
Starfish Academy

ครูแนะแนว ยุค 4.0

Starfish Academy
220 views • 3 เดือนที่แล้ว
ครูแนะแนว ยุค 4.0
จำซ้ำย้ำทวนไปกับบ้านแห่งการเรียนรู้
03:44
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

จำซ้ำย้ำทวนไปกับบ้านแห่งการเรียนรู้

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
706 views • 1 ปีที่แล้ว
จำซ้ำย้ำทวนไปกับบ้านแห่งการเรียนรู้
Play And Learn = Plearn
03:15
Starfish Academy

Play And Learn = Plearn

Starfish Academy
1061 views • 2 ปีที่แล้ว
Play And Learn = Plearn
เด็ก-ชาย-ขอบ
03:37
Starfish Academy

เด็ก-ชาย-ขอบ

Starfish Academy
160 views • 2 ปีที่แล้ว
เด็ก-ชาย-ขอบ
Collaboration Teamwork & Leadership
04:04
Starfish Academy

Collaboration Teamwork & Leadership

Starfish Academy
1616 views • 2 ปีที่แล้ว
Collaboration Teamwork & Leadership
Present Starfish Maker
04:24
Starfish Academy

Present Starfish Maker

Starfish Academy
393 views • 2 ปีที่แล้ว
Present Starfish Maker
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
01:47
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
104 views • 2 ปีที่แล้ว
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่
หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง
13:32
โรงเรียนรุ่งอรุณ

หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
1298 views • 2 ปีที่แล้ว
หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
04:20
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
184 views • 2 ปีที่แล้ว
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video
11:14
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
71 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video
พระสอนศีลธรรมแกนนำ 2562
03:38
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมแกนนำ 2562

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
109 views • 2 ปีที่แล้ว
พระสอนศีลธรรมแกนนำ 2562
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38
โรงเรียนบ้านปลาดาว

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
571 views • 3 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
04:40
Starfish Academy

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
2163 views • 3 ปีที่แล้ว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา
02:21
Starfish Academy

สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา

Starfish Academy
96 views • 3 ปีที่แล้ว
สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา
ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"
03:09
Starfish Academy

ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"

Starfish Academy
1654 views • 3 ปีที่แล้ว
ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"