3 results for "คุณธรรมจริยธรรม"

สนทนาในหนึ่งวันกับพระศรีธรรมภาณี,ดร.
07:54

สนทนาในหนึ่งวันกับพระศรีธรรมภาณี,ดร.

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
137 views 2 ปีที่แล้ว
สนทนาในหนึ่งวันกับพระศรีธรรมภาณี,ดร.
การศึกษาพระไตรปิฎกในประเทศพม่า
21:30

การศึกษาพระไตรปิฎกในประเทศพม่า

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ
4747 views 2 ปีที่แล้ว
การศึกษาพระไตรปิฎกในประเทศพม่า
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา
03:53

พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
112 views 2 ปีที่แล้ว
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา