Hashtag คุณธรรมจริยธรรม

3 results for "คุณธรรมจริยธรรม"

สนทนาในหนึ่งวันกับพระศรีธรรมภาณี,ดร.
07:54
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สนทนาในหนึ่งวันกับพระศรีธรรมภาณี,ดร.

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
178 views • 2 ปีที่แล้ว
สนทนาในหนึ่งวันกับพระศรีธรรมภาณี,ดร.
การศึกษาพระไตรปิฎกในประเทศพม่า
21:30
โรงเรียนรุ่งอรุณ

การศึกษาพระไตรปิฎกในประเทศพม่า

โรงเรียนรุ่งอรุณ
5827 views • 3 ปีที่แล้ว
การศึกษาพระไตรปิฎกในประเทศพม่า
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา
03:53
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
164 views • 3 ปีที่แล้ว
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา