Hashtag ท้องฟ้า

1 result

ความลับบนท้องฟ้า

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้เรื่องโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวเป็นการสร้างความคิดรวบยอดให้กับเด็กรวมทั้งการพั ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ปฐมวัย การจัดประสบการณ์
ความลับบนท้องฟ้า

ความลับบนท้องฟ้า

Starfish Academy
Starfish Academy
464 ผู้เรียน