Hashtag ประสาทสัมผัส

2 results

ประสาทสัมผัสทั้งห้าพัฒนาเด็กได้อย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า จะได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญ หน้าที่ ประเภทของประสาทสัมผัสทั้งห้า การจัดกิจกรรม ...

ปฐมวัย ประถมศึกษา ประสาทสัมผัส
ประสาทสัมผัสทั้งห้าพัฒนาเด็กได้อย่างไร

ประสาทสัมผัสทั้งห้าพัฒนาเด็กได้อย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
3508 ผู้เรียน

ทำอย่างไรให้เป็นเด็กช่างสังเกต

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ทักษะการสังเกตถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็ก

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ปฐมวัย
ทำอย่างไรให้เป็นเด็กช่างสังเกต

ทำอย่างไรให้เป็นเด็กช่างสังเกต

Starfish Academy
Starfish Academy
1982 ผู้เรียน