Hashtag ประสาทสัมผัส

2 results

การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ประสาทสัมผัสทั้งห้าพัฒนาเด็กได้อย่างไร

การเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า จะได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญ หน้าที่ ประเภทของประสาทสัมผัสทั้งห้า การจัดกิจกรรม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ประสาทสัมผัสทั้งห้าพัฒนาเด็กได้อย่างไร
Starfish Academy

ประสาทสัมผัสทั้งห้าพัฒนาเด็กได้อย่างไร

Starfish Academy
4752 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำอย่างไรให้เป็นเด็กช่างสังเกต

ทักษะการสังเกตถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
ทำอย่างไรให้เป็นเด็กช่างสังเกต
Starfish Academy

ทำอย่างไรให้เป็นเด็กช่างสังเกต

Starfish Academy
2333 ผู้เรียน