Hashtag ความสุข

8 results

การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

เรียนรู้การรักษาสมดุลชีวิตโดยการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goals เชื่อมโยงกับสมดุลชีวิต 7 ด้าน และการเข้าใจธรรมชาติของนัก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู
Starfish Academy

สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

Starfish Academy
2938 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ผัก-ผลไม้เพื่อสุขภาพ

“ทำไมต้องกินผักผลไม้” เป็นคำถามง่ายๆ ที่ใครๆ หลายคนชอบถาม เพราะต้องการเหตุผลมาสนับสนุนในเรื่องที่จะพยายามให้กินผักผลไ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ผัก-ผลไม้เพื่อสุขภาพ
Starfish Academy

ผัก-ผลไม้เพื่อสุขภาพ

Starfish Academy
5036 ผู้เรียน
ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

เสริมสร้างครอบครัวอย่างไรให้มีความสุข

ครอบครัวแต่ละครอบครัวจะมีพื้นฐานของความรัก ซึ่งบุคคลภายในครอบครัวทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างเสริมความสุขให้เกิดขึ้นภ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เสริมสร้างครอบครัวอย่างไรให้มีความสุข
Starfish Academy

เสริมสร้างครอบครัวอย่างไรให้มีความสุข

Starfish Academy
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สุขได้เมื่อรู้จักให้อภัย

การให้อภัยเป็นการฝึกจิต อบรมจิต ยุติความเศร้าหมอง ขุ่นมัว ชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจ ดังนั้นการให้อภัย จึงเป็นสิ่งที่ส่งผลดีให้กั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สุขได้เมื่อรู้จักให้อภัย
Starfish Academy

สุขได้เมื่อรู้จักให้อภัย

Starfish Academy
2227 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?

ในแต่ละวันของเรามีบางวันที่สัมผัสได้ว่าเรามีความสุขมาก และบางวันก็สัมผัสได้ว่าเป็นวันธรรมดาทั่วไปที่ไม่ทุกข์และไม่สุข และบางวั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?
Starfish Academy

ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?

Starfish Academy
1629 ผู้เรียน
การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Meaningful Classroom Design

ห้องเรียนที่มีความหมาย คือ การออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ โดยการนำพา ความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้เรียนไปสู่ความสนุก ความ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Meaningful Classroom Design
Starfish Academy

Meaningful Classroom Design

Starfish Academy
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ถึงเวลา Self- Retreat แล้วหรือยัง?

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมีกำลังใจ กำลังกาย และสภาพจิตใจโดยรวมดีขึ้น และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะคิดบวกได้เสมอ มีความเครี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ถึงเวลา Self- Retreat แล้วหรือยัง?
Starfish Academy

ถึงเวลา Self- Retreat แล้วหรือยัง?

Starfish Academy
Well being สุขกาย สบายใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

โรงเรียนแห่งความสุขตามหลักสิทธิเด็ก

โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข เป็นปัจจัย ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โรงเรียนแห่งความสุขตามหลักสิทธิเด็ก
Starfish Academy

โรงเรียนแห่งความสุขตามหลักสิทธิเด็ก

Starfish Academy